Uitwerkingen IS hoofdstuk 8 - 860 Te verr rab volgens...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 V 8.9 a. Journaalposten uit het verkoopboek. Journaal Datum document Grootboekrekeningen Debet Credit 130 Debiteuren 21.420,- 865 Werkelijk verlende rabatten 2.500,- Aan 181 Af te dragen omzetbelasting 3.420,- Aan 840 Bruto-opbrengst verkopen 20.500,- 800 Fabricagekostprijs verkopen 10.250,- Aan 131 Te leveren gerede producten 10.250,- (50% van € 20.500) 830 Toeslag indirecte verkoopkosten 2.870,- Aan 573 Gedekte kosten verkoopafdeling 2.870,- (14% van € 20.500) 820 Toeslag rabatten 2.050,- Aan 861 Verrekende rabatten volgens commerciële kostprijs 2.050,- (10% van € 20.500) 825 Toeslag orderkosten 2.050,- Aan 871 Verrekende orderkosten 2.050,- (10% van € 20.500) b. Journaalposten. Journaal Datum document Grootboekrekeningen Debet Credit 1. 131 Te leveren gerede producten 11.800,- Aan 700 Voorraad gereed product 11.800,- (gegeven) 2. 870 Te verrekenen orderkosten 1.800,- Aan 583 Gedekte kosten orderafdeling 1.800,- {10% van (€ 21.420 – € 3.420)}
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 860 Te verr. rab. volgens rabatstaffel 2.377,50 Aan 866 Verrekende rab. volgens rabatstaffel 2.377,50 (€ 1.500 × 5% + € 8.500 × 10% + € 4.350 × 15% + € 4.000 × 20%) 3. 570 Werkelijke kosten verkoopafdeling 2.430,- 580 Werkelijke kosten orderafdeling 1.850,- Aan 499 Overboekingsrekening 2.810,- Aan 553 Gedekte kosten hulpkostenplaatsen 1.470,- (bedragen gegeven) 2 c. Verkoopresultaat extracomptabel: 16% van € 20.500,- = € 3.280,- Journaalpost. Journaal Datum document Grootboekrekeningen Debet Credit 899 Overboekingsrekening 3.280,- Aan 940 Voorgecalculeerd verkoopresultaat 3.280,- d. Ordergrootteresultaat intracomptabel: rekeningen 870 en 871 output norm orders ordergrootte Bedrag Standaard 20.500,00 750,00 27,33333 75,00 2.050,00 Werkelijk 24 75,00 1.800,00 Verschil 3,333333 75,00 250,00 e. Meer of minder verleend rabat dan volgens de rabatstaffel is toegestaan: rekeningen 865 en 866. (intracomptabel)...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Uitwerkingen IS hoofdstuk 8 - 860 Te verr rab volgens...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online