Uitwerkingen JV hoofdstuk 1 - Lonen en salarissen „...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 V 1.7 a. Waardering voorraad eindprodukten: beginbalans en eindbalans Beginvoorraad 1500 × € 125 187.500 Eindvoorraad 500 × € 125 62.500 b. Gedeeltelijke winst- en verliesrekening volgens de functionele indeling Netto omzet 21 000 × € 150 3.150.000 Kostprijs van de omzet 21 000 × € 125 2.625.000 Resultaat 525.000 c. Gedeeltelijke winst- en verliesrekening volgens de categoriale indeling Netto omzet 21 000 × € 150 3.150.000 Mutatie voorraad gereed product € 187.500 – € 62.500 125.000 Som der bedrijfsopbrengsten 3.025.000 Kosten grondstoffen 1.600.000
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lonen en salarissen „ 900.000 „ 2.500.000 Resultaat € 525.000 V 1.8 Categorie 1 De als belegging aangehouden aandelen Philips B 2 Het bedrijfspand in eigendom A 3 Een gehuurde machine Geen 4 Een wettelijke reserve C 5 Toekomstige pensioenverplichtingen D 6 Een lening met een resterende looptijd van drie jaar E *) 7 Vervallen, nog te betalen aflossing op een hypothecaire lening met een looptijd van 20 jaar F 8 De in het komende jaar te betalen interest op deze hypothecaire lening Geen / F 9 De onverdeelde winst C *) Bij aflossing in drie jaarlijkse delen, moet een deel onder F...
View Full Document

This note was uploaded on 11/06/2010 for the course ACCOUNTING none taught by Professor Unknown during the Fall '08 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Ask a homework question - tutors are online