{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Uitwerkingen JV hoofdstuk 5 - V 5.3 a Waardering van de...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 V 5.3 a. Waardering van de deelneming per 31 december 2003. 1. verkrijgingsprijs (gegeven) 300.000 2. netto vermogenswaarde (gegeven) 280.000 3. equity methode € 300.000 + (€ 280.000 – € 245.000) 335.000 b. De journaalpost bij D van de winstverdeling Journaal Datum document Grootboekrekeningen Debet Credit 0.. Winstsaldo 60.000,- Aan 1.. Te betalen vennootschapsbelasting 25.000,- Aan 1.. Te betalen dividend 10.000,- Aan 1.. Te betalen tantièmes 4.000,- Aan 0.. Algemene reserves 21.000,- c. De journaalpost bij M van de winstverdeling bij toepassing van de onderscheiden waarderingsmethoden. Journaal Datum document Grootboekrekeningen Debet Credit 1. verkrijgingsprijs 1.. Te ontvangen dividend 10.000,- Aan 9.. Resultaat deelneming D 10.000,- 2. netto vermogenswaarde 0.. Deelneming in D 31.000,- Aan 9.. Resultaat deelneming D 31.000,- (€ 35.000 – € 4.000) en 1.. Te ontvangen dividend 10.000,- Aan 0.. Deelneming in D 10.000,- 3. equity methode 0.. Deelneming in D 31.000,- Aan 9.. Resultaat deelneming D 31.000,- (€ 35.000 – € 4.000) en 1.. Te ontvangen dividend 10.000,- Aan 0.. Deelneming in D 10.000,- d. Wettelijke reserve bij M? Bij de toepassing van de vermogensmutatiemethode: dus nettovermogenswaarde en equity-methode.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Uitwerkingen JV hoofdstuk 5 - V 5.3 a Waardering van de...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online