Uitwerkingen JV hoofdstuk 6 - V 6.15 a Eliminatieposten en...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 V 6.15 a. Eliminatieposten en de geconsolideerde balans van D en K. Eliminatieposten bij D Datum Balansposten Debet Credit 1. Mutatie in deelneming K Deelneming in K 40.000,- Aan Reserves (D) 40.000,- [(0,69 ×(€ 450.000 + € 550.000) – – € 650.000(Deelneming)] 2. Eliminatie deelneming Geplaatst AK (K) 450.000,- Reserves (K) 550.000,- Aan Deelneming 690.000,- (€ 650.000 + € 40.000 [zie 1.]) Aan Belang van derden 310.000,- [= 31% van (€ 450.000 + € 550.000)] Geconsolideerde balans D en K Diverse activa 2.100.000,- Geplaatst aandelenkapitaal 600.000,- [(€ 850.000 + € 1.250.000)] Reserves 540.000,- Belang van derden 310.000,- Vreemd vermogen 650.000,- [(€ 400.000 + € 250.000)] 2.100.000,- 2.100.000,- b. Eliminatieposten en de geconsolideerde balans van M, D en K. Eliminatieposten bij M Datum Balansposten Debet Credit 1. Mutatie in deelneming K Deelneming in K (M) 40.000,- Aan Reserves (M) 40.000,- [(0,30 ×(€ 450.000 + € 550.000) – – € 260.000(Deelneming)] 2. Mutatie in deelneming D Deelneming in D (M) 12.000,- Aan Reserves (M) 12.000,- [(0,8 ×(€ 600.000,- + € 540.000 ) – – € 900.000(Deelneming)] 3. Belang van derden in K Belang van derden 300.000,- Aan Deelneming in K (M) 300.000,- (€ 260.000 + € 40.000 [zie 1.]) (vervolg: zie volgende bladzijde)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 4. Eliminatie D en K Geplaatst AK (D) 600.000,- Reserves (D aangepast) 540.000,- Aan Deelneming in D (M aangepast) 912.000,-
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Uitwerkingen JV hoofdstuk 6 - V 6.15 a Eliminatieposten en...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online