HW6_solns - J 1 it‘lfixi ill.m.II‘ 157:4 H I.15 f V A...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: , J . 1:! it‘lfixi ill; , . : .m . .II‘ _ 157:4! H , I .15 . f V A , Mo fivSF 33m w} h.” NKEm. x S \« ESSQAQ «‘03:. A? \ MMCnL 0*) \QF; 1: C51. mu. «LIE/x8 -i ru m. Elm XE ow ii 22,121“ \ zaxpfl 5?; Eigfip 9: f £23? a 59:9); .3 5‘; xxx. h>3L>§s+§ 2.2%; :L. f)» :L 3;”. A . i;5%.?" f; . %;,~ I;‘ . I v. - my“ J III. 3.3“ ( T..-,. i . v 1- l 1 x x -!.w HIE- I I . _ __ llllnilllll IIII ‘ .,lflflflfisufiflfiflaEEEEIEEIEE-IHIII ,Iw . IIIHHII .HIIIIIIIIIIIII _ III r: f... III-I I‘ll-IIIETFTMIIT .M.:.l..‘_.,-...;‘,,.,-.i,.,, I .- IIII 1!. U .. g v ~ I....... 1 ~ _ -«i; . w L 3..” « H. :1. Mtwmhh... a;.miikhmawmolf . W x “5.43.. .. BS 5&1}. » . a ¥ ., _ . a _ _ A _ , . . I1|rl X. W: N‘ fl. *0 AmAxmkfimké W¢u¥€3 KO. MS NO «X 3239 935w +7» x >xamw VClr mg; < 2.5+}; +0 +7b “mnan 5 “7 Nu“. W xi ixéi ‘ ‘ w - 6. MN u N WHJ‘AWY <x\n»v SM has. XHL‘I‘A‘HOM x‘ "42f? o.mo\\.o: Q mflixxp§.§>;;w:s%fl,a:zqw 0 “RX/£3 m 3) iv..1!x.a|. naEaam—wn . MEN. m. . a: «i v7.33}. wnflu x~ u 1.04:- 0.3.»; Ln}; :%z-w.mi%37 m “i? . i .5?an ” «wk/Ca -x: u S x; 7 hex 93a, . \ _ N 52?} .Xofgffigguwh§fim >1; A 9.3.4917? P 52%? 923»? pa ow ..5 :5 x7 fi .336”. Ara 2,, 3352: _.> @S; 392%. mg Fair 8 @1933, r. «13;: 30qu 71a: \mow firm, 7,2‘nAmsxn>2h.g+w. w 3mg mam mrmm: a :a es? A. _ ‘ mil-III- ilflflflflfiflll. \“flluiflfli . . III-l llllnrl (u‘OKw4D <u 0.3n m: oKNZLC Em fisg... “Tax. 6 *‘SCAL 9% Ext; <. n OAAW $51.55* 3; ® 81;, $10.3: A-» Xavpcf...) J . 12:3 gn+£1n£ ‘4”? 45033;.» «,3 -§$<Q3N (.PSTWV .3»; k no 3 Am. ‘ >2 A_ .F 3/ i; +059 > u\ .. . APE; I ‘ Bra,» Worrer 3°C.. . . ,_1., Ear... , ., L: I. L n l -k- : .fi 1. —' C» . .v , x I ._ uh . a} o 35>»? a 1.- «CL -$;QQ1$WH ,IIIIII.W IE! _ .V “In-H", .I. . it.-. 1 din. .3 i . 4,5.-. +mhfihi- r 1 4 — III I firmnffi EM. . has I ¢ _ . . £1,1ij _ . €752? <vo ha. Pm?»an Scum 3i Pu. . <AQ fiox 5kg: :«1 x; hér «mung. __ _: 47x! 1193\nch 3 gmiif yo «0 UV u n\< . . :X 32¢ w *7»: my Ex >9 n mvxm; x3. 3. Atfir 2x EFL 84L gr m3: 383% NCEQ H2? t9 2%??? P+ <quooo TX \ulo‘o‘n ‘ n _..fi.._. ééqg»aq.»w;i;ag;g 0 ~ , . .»9 rm: -wflll .- I _ ,l III-Illllllu; I. filuu.unfl§afiuaanasiuaaa all I II. I.” Illlllllunllllw 7 sun .Iaaomaagfiinflamaflmll; ,. .. .T _ 3.2x: .1.» PHI-III- I. .::%;;, iy§fi : A; IIII‘F-1 fl ” . 1‘. W ;-¢r Wen-mmmn V :.a% 4 .- .. .4...-.T«wll..-.... mm :rp $3 Elia 81;. Eli 4‘ ,on ASK 35 4.? stx Carrion «9.: 3?? +ar§ix ink 93} Cl? iiikw <u yap}. .n :b\+ 5?? S EV; c: ice of“ 3?? m:% 05 +75 WSLW mm SET? 8»: YECPA “29$ 3: tap mi; 5% £31m <. V d _ . . _ all . . A A . _ 79w + g \ .. ., . . , V . _ x. :_. .3 ISA?“ Ild , F; Zr of a +9 wig «55+ :1: . 5:1. 4° 93:? :3 $813? {a 3:1 33;? is: . 2.: fé 32d «ES :93, t; >6: {a a? 3 Bid ?r§:+ F? t,» @eara: z: :2. mo? 3 H, :K 9; ‘ «Spa :5 El Fa; l, +F EF ; \wafik. :5 gnaw: An Mpg t§+ tcr 3F a 3 :5 $3 :5; 496 315 Civil :5 E? S) ; wax; M15: Ed‘s“ V 23.6 5‘ €& +71, 3:. 9i“ ch :8 EF 50 $61? Rafi: 453.4“, 4;: :3 w 3: a: an: 3 ire vi) 9, EKF 31»: E 433%. 91 8 in t& EF 3 m;qu is 73: n . T>§h~ E“, m_.s),.>:97.fia+u “m 7A~9+_.SN\ 4 W k “m N» E 28 : wax/“Axios {liar fifikfixfi? 0.) cWWQ (Xx. Tlxo , ‘ .¢ .\ . _. . Hub. 1+»)...m .q. + 4,_km..9\7\rh.\_ 3 Mfin \rh §.§n. $1.... , . . Rf) (fiSlnx as“ _ . , . g _ H _ M .. . . ..; ‘ :; ,_. .. , M _ A?» 33f i...§ _, HIE. m :2 : Il._..l.._. L «xii: :11. _. .L.._m.h+wlqr.ufiu_fiiwi+ f . a, L V I». _M _ -l . .V. f _ .Il4l.:1;(!. .M fl E n , , . ‘ .. _ . _. I III . l “ III flirt. _._ Kitfiflwml .Irxfls .. . p¢u « nfl:la:Ist .mlgla;:&; a: %.g .I. [II-Ilnl,.‘. I . Ami-lull. ll lint-III 4|; . ; . w? . Hall III; : _ tIguanasnanufianfimauamsmnrmaagI: ;..I . a . : lull-Ill- II III- a I II III-- II III LJ:, . x I lllllllll { flitléml Kr..ti- _ n Ins»! , w. a; .ri.-..ss_r._x . I III... .1CLI .CLEL .. ,. . . . 2 J . _ n . _ , : , .4271 . I N. ‘ ._ . w .fll. Ilwlmytum; KL fink u *1- .Nr—“P..-ut.\5 xl V1 .h , V A ..I- I r»), . . r . SJ . n A, .I .V .,.. 346 Ace»; $57.“ 7.” I . u _ w . . . .. , _, V ‘ 2239 *rbfifiwrmrpw 3:; E31? Eh H ,Eémg. i is 3:» .95.: q? if SEQ 3 K12?) is Mi§kf€5 .w (CNKU $553655 Hfi :(r @989 mac/3 OPP 6; EN t/r Ania “Ex is?“ to $3 $33 ‘21 3 11X “3F; 0:: bawg :23 En 8: .tcs A; {5; a3 {meDT {if ti. map .362; 39¢ Envhswml \‘y 36 m _ ,. V _ _ u . ,_ V, _ , , ,, . _‘ , , ‘ . A .44!..fifiJuJuA3fi47,13.84.... mo _. , , “Ark 3E3 PEN 93K; Pnrflhxip 9 Writs. .C. Cvu .n\ .. \ . “ 9x H is; burl? d :3 be Ill. Vi “am < P 3..»L2Pm h d IV 90 DEX he: on +>.. 3.3 5, £33 M: £30“ J». «m9: (SAL 2 <5 n V x 3831 an L o. H 1‘! hrx «w m: £<\mu n \ b . x , n, .3 3 + Mg m X 9.3+9Sl, . Ass s14; « - x “ "‘"1? \ l fie. ..3 tr» 0&5 oh 9 \A‘xxznrfi \ylnxzx‘fimgctzi pip >61 \ Tam .. Kw n SM n 0/ WDL nifirmxb+zm m,qu X C}; 93 2o\ mun arm n 0‘ :rnwfl 7A;:.CP +c ‘ .._‘ A . 4 ‘ * a): 3; give if?» :8; , H w M 3 u “85 e 3p is , n N w P; S; 3&5: 4? re : is $ u Exxfii f- $1.» a .i a?“ mo MA}. .w @333wa . ml: #5531; dreamy; ts 342:5; 5153‘ >2» 5. 3 9 fix»; fakk Crnxfi erxm. ,\ vax "Xm»§‘ 5N “Mm.wm~ A1,» +m-§. E _ W . 1 .. 7.5.1911. _ . .‘ 3.. $83. 3 :5 cgmfifé ,b‘nsy/h ,. A, :3“ u 5% , Q22”: LN; . H M ._1 hi 3 ix.» mail; xvii... . . $3“ u TEEN ( Aux; +53» lmiv H, n W; Li“ - 3-5:“ 1 $-iflkfi-m$, u numié- £3 -1: - éffifi . : flirt/:3 - 4 TS ASS/QM l “mauqmfi‘ Wm -m‘Lu ,u nufiqk 22% 9L“ -mfixéfiiun 3“ r 5% n nnAqNu*»1N<uA/mfivu$+u~¢vnz ax.” J. - «wax» + “JAN/VG um. -flflufi Lam.” -Ew "magnum, wuw<uum fiancwnmxf MNEW -banbmu, v of“. Z w»: T wimwkwpfig «fixafiw .. WEN V- AV“... cumunfi, We Abba" h~b+~-n_x~-bu~wo~w _ W a H» z voila Tasmxmolsgwfim 3.0” 4.0 it, Am 9v§..§.® XI :73: f; 0% +5 ET AfELFB .m‘ n 6+I<\nvxv.y\ Nu“ Arm + 085 97.0 F? $1.26: BL { . . ,, .x ( CA | (mafiang m, in u E \ Kn xi er; if; 3w % §:§F¢ H. E E 1:; gVa—ryrr; c: 952 9 7.6, 3592.: .6 f :er9..: Ehiwg<§dr Troy, .50?» 03‘ $9 <>tfi corpse 1?...) {Sb MSIeng x_; final/.99} ‘ f f «$5 $5 w. .92???“ Z078 {TE ‘wmgfx. 9% 50+ nIIIll #5 was)» _.5 cat» wars?» H+ .a {girl‘ E505 r“ E +49% a“ 8-5%.; +5.: 594 m? :5 an. . mac 1&1 3mm?» ,3; cg sea a; 93 8.39.597 «423,3 .2. 45.6w v 9.3“? a a . ‘ . . . . Os x69: .. 2:2.» “ :2. M as r22.“ U 4951 u 92:5 “:62 fifidwaouuhnn , 53 x must mzzs rvn WINE”: a. 9 Ag Etc, .45 xi {HT 0 /w " mflrfimg my C)» Ebim +5 «(91F a x a _ was: k2“. § (5 r _ 0 > \\$ .49.» , g 45> .935 «7e..er 6.,~VJ...: hfl‘eésm Eb . a . Sex AU}.|mJ .5 K11 7925 gt, wr.‘ 9.6.3:}9fx Xu_.~,.n.vcv. \ + . «a 0i v {N 91%.}; TS?» . N X ~- I N ‘Am .a A x \‘ «a H -7320 «m. wio 9b nLQLFfb. ob _ _ m . w w 1 w x 3.8 . H m : fl x , #me xugxéwi wv; 0 o+ur ‘ A ,. K | u . . figs 954 1:34 “s #1... HT“. 195« fl: 3;. 3.)? +3.39 Ificertsdvrf A 223$ 932‘ :25? u m x5 <5 .32 G «u :3? ‘ . M r; . . , , .|.,\ 9% m Ev wfur &§~ TSAéCEyK :4 fl 4.5; G 3?: .3 rev 19% m Ewe u \ . . .r :2. ex; .5?!“ x o _ % w‘ :5 = v F. R 2: 53%? i E»: 3 x 225 23 E ‘ I \ ‘ . .__ _$$wfi Id, 0% NC .Fsgx. MI éfiwm ?, , v: a." «K x u mw u vw , ,. o x O x .?«2. , w. P 5.. ct? £15,? 2 .12.. efiJés) r t? .12: m Wei: «2 Eve “4 Ga n «x c > :1 Sir wfvo 0? 9ka WMVQ‘; nu g Aqgam. Provx m3 K H Dr “J .“N “.Mufiwx?w~xamf n . ‘\ w; “:3; $6 gmoeé gs; Hgfixsig xéég % E 1.. “CS; u, m y s. S , . . 3“ g S; 3 1 3 u \thw z w, E A?) affix?) a. D5; gs)? 2,, *7 9x; 3:” x 333.)? ~ X PG Zara“ $1 $9 23 M “33$ 2:? y MW ,3)»me namgwki X ,3, :5 gum??? in» x“, £53 &,_.nm._m§ me)?» if; a m E. m??? , yarn Swwawfl M” E a, ? {min criiéwht How muwwfiamaaq H326 A :8 3023.5 3:335:92 73%? E m A5328; 9.05 "rm clams? .3 5% 033 595 cm Su wowaw on $5 r5513; Hawnwmoummam 7.5mm? 3 33 E m mag—8 ms :5 <03an 0m W 353$“ no VmEm @3333qu 3. m5 gong—mo: cm $5 $58 Sam. Saar mnnonmmgm :8 #5591» 3 $5 we?» 5 98305. HRH am 33.26 :92 $5" to owmmwém 353$ $.03 33 59.33 $2.55? M man we $38 3398 SWFSQ :5 Who? Hr.» Engage?” outwammos 2.35m mafimgmua arm .53» 3:5 r3963 35 an: 33m? 585:: on $5 88m cm 530 mango”: mafia arm Wwwwloowmm F38 82am "am @535an Sn 8: mmmwoumm <15 :53. H: Em. >km So $52 $5 8:323: 0m :5 Sam M mum we arm as: Sam manmwéww "Loam :x wmmam m Eamon mam mamBmE $5: $5 Eu: Eda Fania "1°th ER :5 55..» $me Maggi £05m K rawam m gamma SE“ 33:2: "rm: :8 5:: Yum? 583»: loam a. Htm mam” gnaw 56 Sam" Va wEm no no m 3 @3945on $5 mwmnmifim nooamswaam cm a: 35¢: Ear mm W. $65 $5 Emu—mos‘mwwvmwmmnma. Ho mam "rm mwmnm 83%. . ~58 o». :5 922:. in flaw? bani m mam 33:1 8 5m 3:5 5% 9.85 m. 8 are wwwoa Sam. firm $50 occummaman mm mwfiw: $533.? 3 m 55 335$ 8 9o mvmwo 5am macs 8 $5 mam Sam. 1:5 2:3 ~55 mafia“; ‘5: m2. 9m wan—om #8:» 3 men $5 553.55% mama? H: Em. >1? m8. 9351? :5 «<9: my #5 mwmomiam 839333 R H wQ 8 H Nm 5 m Emmrom 55m? mum £58.55” occammaunmw K N w. :x H Em 5 W Eozmm :93. Ha mm mm EocmFfira nannmumfiwn mam om 802358 :58 om m Aflm. >.mnv vanoBo masmmram 8:3; :5 EmmonFm Rams San firm: :8 83.3530 :38 o». W Ed E: on :3 35¢ Mnqu 9mm. NYE? 07wme Ea hogan mammmnobm "3333: ME caveman; mwmnag 8 w nouofiwomoufi on? . .,>....., a...» f 2. BEN Daemon Hfiw T V 9? 9338383» 93328:. 033252.03. 3:“ 6:35: . . . m meESnan. >m B M $52 $5 35953. c . 205 So 85 gm; w m grow 535 $8 $56 :50 , . . w . am SE Va EBESHSSE \ . 58m 5 mn Hie 95S ./. . Sum mnwflop no $5 .mnmfiw macaw, Hm $5 953m rm on w m. H: Em. >6. mo” BEBE? @355 0H 55 ON a so" mwuscwamsmocm 5 m. 085.- 0 953m WM 35 mu» 69w. >.N mmazgzmtv‘. . \ 802563.“ S . Emmxwfio‘mgmwgooswéoms Ed mwafigbwonm mu ms 50% ovfiofimg 3.. A w as mum 3 Emma”: $58 :3 3:» S» $53. m5: 8, u: . . \ . . . 5 m . 35o? Ed. mwBFFmsocfim 5 m. 56 madman—8% 5 33¢ Em. >6. Hem“. mzwaSmieq Hour. A win egos—mafia :mmxingdoz Wm m2. Ea £58 Sansone? 3533 Em. >33. H2 m 829. 3% Y“ E 8m". m: :3 MAKE? Km gm H533 vowsm H w man a H ? as Q. 351m. >m 3:5 meow 0P aro€olmhum cm 25? 25 wow: 58% S: m «6303 55 wag—Hi 3 En 8-81m. fivmbmmmmrbmmrn main Wm moman WI Ea EmSHGo wafizoau Q5 9.5 vomuam Sawmfinom mmaifiuwosmfiw. H: m. as 8m» #359 5a Hum? mm EMNWWJHMWMWMM m. $1.50: Ea Wannnmmoanflimzww m5 $9.5 #52 SE» 9a 8.8%. on ES. Ema wwnwbfi no Em Réim. m2. 358 Enonmananm womb? nownamobn wwEESbmosm 9.25m w: m. .35 3mm Samar mm on» 532.. He m2, 9o Hoummr om "we anew 5 Me 558 m5 man—n 835m. :6 Bum" own»? "to $558 mu m. wantmmmMmm.vegaimwmsnommwumflw. 5853.. Hr: SE Va gammwmmfiwo: mu m. o». E FmMmmnhIa Mom Enamel; Fm womam 3382: mmBEHmsoozm 95am 3 m» 55 5an: o». $5 A59: 5% 3% mm Sana? {mm "run 35 :58” 5 Mn Amma 3m. >53. 20:8 ~52 4&5. Rama—v. Em. >33 ~95me EE 5 mm m Emwmnooamg £55 £5 mWBEStoMQVOm «5:8 "run 52.? 3 manna: Bmwwwmn Emma? arm nfitdtwazaam mo no» 535:? $5 $38 w»? 0». 95:8 m: ma. Hangman—m :5 Hanna? 0». a $03. Aflm; firm mévmfiémw 58 NH mam mm. 3%. ironomm «to Mnovmozan £055 50 my 35 N? 3 m.» 83 59 m2. 9533 £50? Ed mmBEnwugfim no can 503:: 05032. Ed :3 mMBESnoonm 3 En 352. Aug Nam. N m9. w macaw—L 38.3353: em 3% “yoga. ga mrosE a3 58 «E: "rogflwwflhbmbgtbfiwbfim Anonmmmou 5 :Eomoam on gnaw; 3.8.8" was: 3803?.“ Sonarmum @358 v2.37; 8 S. ~58 Eowmmmmwmoummmfiaun imp Emwmmymfl .mmo amok immnw mm 5 8% F m 535m 838.? m5 Hamn_5.,m\. ., Eng 3% 3m firm—Mam. on «33N mun $933.; 8 :5 398%. m3 Emma F832? Em. >..~. manic: >.N . . x 735 m 5.32. maor 3 gm» 5 m wwnwfll 8 S giganzmtwo 003333.03. azm Uznsmo: me 3:8 cw Hr: moms: Wm $35 5 Em. Wu; mafia. id Bi 3.5 29.5 :58 cm ms 95 v3.58 m3 . V: \ nl . «Mar \ 35 95 $0.53 mam wrzmwm an R H w may R I 9. $5 a a m m m m w u m m H — n F _ _.m 4 r m, / w . nuHGNmfinaaw #flnwmflr. Hm 3H0 mumwflaom H: m TGHEGONH anflflwOOSOUw Om nrmmfl .20me H n. I o w m u . ma. :HOm in Hp firm R mam OH 95. ~HH~® WHWHWOH HO "WHO R myum H50 HO: ww Om HHHG Anuwocwsm rnnufir um OHGNHflw HQmw fly”: 0:0 «HHORGH HRH rw mOQ H w“. pp. H WV. V m . . Row m5 3 33 5 mam—=5 m. . noumian mum. >.m. Han w n . . . . . Mownruwowmfimmm 0». 330 $58. .25 worm <m~Bom~ ran 5 arm». > mm Ma Hal Mmm Mm Ea $3.5 :50 nofiomwcugsm .8 35¢ m mgfiumwo “Form. Mrflsnmam I... BEAHnaHNmumSHSK..- ? w 0». Serum . G33». H: m.\. "Em swear Wm Bofinm no #5 m _ Ho Bag—HS era Bowman»; u 30 5a 9.3.: . 583.»: m: m Wavinmfiflmwm v.9: .r . # "warm Hm? Mum?» .5 .5 fi w @5035 Emma :58 man. "5.8 . manna; $.85 0.353 a.“ mum Hm E .m . 56 5mm 3.5 $5 $55 583a; v2 arm Honwaob em a "To #0950: o». w<mmmH¥w~£ pro 093 up . awoowm. 35 w, , ., 1. . _. ._ .m E m. E $8 Enos—So Ewan. Hm. Emmame E mnmmwgm cm "rammowwow :5 www in man Flmwmwm V923: Hy mum H» mm Baumgom. E M. 357 om”: Ruins. o». "E; "Em .585}: mm mnnmmmgrwu JEQ. .mauom. 388% who €82“; fix: me $5 Boifim when? mwvownm mwosfim Qatar Usdum QHO MAW—Cor HG Mfiflnwm Eva." Hanna. "WHO m .0HOOW HO wwHGHan 9 "Hugo MHflmfiou 989 can :5? go HOGHWHOONH :Wflgufl OH E0 gauwfllnwpfinwos. HOm—HHH Hm Nwmo MHHO‘Z: a: “Hm. I “>- t‘Lb "‘ “51:1? em g”ka f} @53ng WANDA?“ {P A’Yqvva W a L‘ +70? 1 « 9‘ a gm vjA Pavmw m: WM lam??? Q42 Ingmar} _W>1'nf )6 \Wm A‘Wgfi ‘33 VWH ,1 ‘1‘: M An cmm \fiw Qmmow c4 rt} wmm mg 39%wa 5m 133?,“ m a? it «mm WW «g mg M0130 m $79934 1730'”; = fi/J 116 quéadifi'agmgé xNL} 1mg K: #3536! zfixififlA je Q’Qixfl “‘0 WQr-w‘vnowv cg wmws MIL gqt'jb :ZAva9/1A~\) :1 Hawk“? r: 3% 9% 8%19990 Ira/1A (gsggnafl égjgg‘gffil'l “$4,311,”: as: :- LA-mflhol} L2 n‘éwgmxm : lfi/naw 5m 1W ‘ Naomi? 091:3 Ar. warm hats/M: : a O E + l l LU MUN?“ W LC] “mg $3 MYWM “my fio “Lin/13] \um‘g) 17/19“; 50\ =W¥ Mflw WH fio 5mm 5321 k H 3 Zififi’w W ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/03/2010 for the course PHYS 1116 taught by Professor Elser, v during the Spring '05 term at Cornell.

Page1 / 11

HW6_solns - J 1 it‘lfixi ill.m.II‘ 157:4 H I.15 f V A...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online