Computer Networking

Computer Networking - University of Information Technology...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
University of Information Technology 2010 Thanhcuong1990[email protected] Page 1 Môn Mạng Máy Tính (4 câu trong 60 phút, không sử dụng tài liệu) 1. Cho biết sự khác biệt cùng với ưu/nhược điểm của các mạng chuyển mạch và mạng chuyển mạch gói. Giống nhau: đều là phương pháp truyền thông tin dữ liệu qua mạng. Khác nhau: Mạng chuyển mạch Mạng chuyển gói -- Hoạt động: Để thực hiện được việc liên kêt giữa 2 nút, một đường nối giữa điểm nút này và điểm nút kia được thiết lập trong mạng thể hiện dưới dạng cuộc gọi thông qua các thiết bị chuyển mạch. Với mô hình chuyển mạch mọi đường đều có thể từ một đường bất kỳ khác, thông qua những đường nối và các thiết bị chuyên dụng người ta có thể liên kết một đường tạm thời từ nơi gởi tới nơi nhận từ đường nối vật lý. Đường nối trên duy trì trong suốt phiên làm việc và chỉ giải phóng khi phiên làm việc kết thúc. -- Tài nguyên mạng ( như băng thông) được chia thành các “ Mảnh”: + Mỗi mảnh được cấp phát cho một cuộc gọi. + Mảnh được cấp phát sẽ rãnh rỗi nếu không được sử dụng trong cuộc gọi (Không chia sẽ). + Phân chia băng thông (bandwidth) thành các “Mảnh”. --Có 2 loại chuyển mạch: + Chuyển mạch tương tự (Analog). --Hoạt động: Khi một trạm trên mạng cần gửi dữ liệu, nó cần phải đóng dữ liệu thành từng gói tin, các gói tin đó được truyền đi trên mạng từ nút này đến nút khác tới khi đến đích. Do việc sử dụng kỹ thuật trên nên khi một trạm không gửi tin thì mọi tài nguyên của mạng sẽ dành cho trạm khác. Do vậy mà mạng tiết kiệm được các tài nguyên và có thể sử dụng chúng một cách tốt nhất. --Dữ liệu được chia thành các gói “chunck”: + Các gói chia sẽ các tài nguyên mạng. + Mỗi gói dùng hết băng thông liên kết. + Các tài nguyên được dùng theo nhu cầu. - Có 2 phương pháp chuyển mạng gói: + Chuyển mạng gói theo sơ đồ rời rạc.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
University of Information Technology 2010 [email protected] Page 2 + Chuyển mạch số (Digital). --Ưu điểm: + Hiệu suất đảm bảo. --Nhược điểm: + Tài nguyên độc quyền, không share. + Yêu cầu thiết lập cuộc gọi. --Phương pháp hỗ trợ: Đảm bảo băng thông cần thiết cho các ứng dụng audio/video. + Chuyển mạng gói theo đường đi xác định.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

Computer Networking - University of Information Technology...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online