sta4revize - STA4-CAD Merkezi stanbulda bulunan Sta...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
STA4-CAD Merkezi İstanbul’da bulunan Sta firmasına ait inşaat mühendisliğine yönelik endüstriyel çok katlı bina tasarım sistem yazılımdır. Firmamız Sta4-cad programının Ankara’daki yetkili bayisidir. Sta4-CAD; çok katlı betonarme yapıların statik, deprem, rüzgar ve betonarme analizini entegre olarak yapmak amacıyla üretilmiş bir paket programdır. Program: statik ve betonarme analizlerini, ilgili standart ve yönetmelikleri esas alacak şekilde yapabilmektedir. Şartnamelerin değişmesi veya uluslararası standartların uygulanması durumunda, parametrelerin birçoğu, kullanıcı tarafından opsiyonel olarak değiştirilebilmektedir Yazılım her tür çelik ve beton için; döşeme elemanlarını, kiriş elemanlarını, kolon elemanlarını, temel elemanlarını, istinat duvarı ve deprem isolatörlerinin hesaplamalarını yapabilme yeteneğine sahiptir. Statik ve dinamik sonlu elemanlar analizi, dizaynı, çizimi ve metrajı ile; Yapısal Modelleme, Yük Hesapları, Onarım ve Güçlendirme Projeleri, Betonarme Hesapları, Temel Sistemleri, İnteraktif / Otomatik Çizimler gibi temel inşaat mühendisliği alanlarında tam katkı veren bir yazılımdır. Statik hesaplamada Stiffness Method kullanılmaktadır. Tam anlamıyla 3D olarak yapı denge denklemleri; kat planının dx, dy ve qz deplasmanlarının bulunmasında yatay yöndeki plakların sonsuz rijitliği kabulü ile kurulmaktadır. Plan aplikasyon olarak girilen yapı bilgileri ile program otomatik olarak yapısal modelleme yapmakta, eleman rijitliklerini dikkate alarak denge denklemlerini bir defada kurmakta ve çözmektedir. Ayrıca yapı statik hesaplarında, yapı-zemin davranışını dikkate alabilmesi sayesinde, zemin çökme ve dönmelerinin rijit üst yapıdaki etkilerini saptayarak gerçek tesirleri bulmaktadır. Statik çözümlerin 3D olması nedeniyle, ızgara kirişler veya plandaki geometrisi bozuk kirişleri sonlu elemanlar olarak çözebilmekte ve sonuçlarını tek bir kiriş olarak değerlendirmektedir. STA4 programı; konut, işhanları gibi ortogonal ve nonortogonal yapılar ve arakatlı, kademeli altyapısı olan yapılar için düzenlenmiştir. STA4-CAD programı ile bina türü yapılar tasarlanabilmekte ve statik, dinamik ve betonarme analizleri yapılabilmektedir. Yapı bilgileri, kat bilgileri, yapı aks bilgileri, taşıyıcı sisteme ait döşeme, kiriş ve kolon bilgileri, temel bilgilerinin programa en hızlı ve en doğru şekilde nasıl aktarılacağı, proje opsiyonlarının ve yapı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/07/2010 for the course COMPUTER 223-231-25 taught by Professor Mcbulut during the Spring '10 term at A.T. Still University.

Page1 / 4

sta4revize - STA4-CAD Merkezi stanbulda bulunan Sta...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online