{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

sta4revize - STA4-CAD Merkezi stanbulda bulunan Sta...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
STA4-CAD Merkezi İstanbul’da bulunan Sta firmasına ait inşaat mühendisliğine yönelik endüstriyel çok katlı bina tasarım sistem yazılımdır. Firmamız Sta4-cad programının Ankara’daki yetkili bayisidir. Sta4-CAD; çok katlı betonarme yapıların statik, deprem, rüzgar ve betonarme analizini entegre olarak yapmak amacıyla üretilmiş bir paket programdır. Program: statik ve betonarme analizlerini, ilgili standart ve yönetmelikleri esas alacak şekilde yapabilmektedir. Şartnamelerin değişmesi veya uluslararası standartların uygulanması durumunda, parametrelerin birçoğu, kullanıcı tarafından opsiyonel olarak değiştirilebilmektedir Yazılım her tür çelik ve beton için; döşeme elemanlarını, kiriş elemanlarını, kolon elemanlarını, temel elemanlarını, istinat duvarı ve deprem isolatörlerinin hesaplamalarını yapabilme yeteneğine sahiptir. Statik ve dinamik sonlu elemanlar analizi, dizaynı, çizimi ve metrajı ile; Yapısal Modelleme, Yük Hesapları, Onarım ve Güçlendirme Projeleri, Betonarme Hesapları, Temel Sistemleri, İnteraktif / Otomatik Çizimler gibi temel inşaat mühendisliği alanlarında tam katkı veren bir yazılımdır. Statik hesaplamada Stiffness Method kullanılmaktadır. Tam anlamıyla 3D olarak yapı denge denklemleri; kat planının dx, dy ve qz deplasmanlarının bulunmasında yatay yöndeki plakların sonsuz rijitliği kabulü ile kurulmaktadır. Plan aplikasyon olarak girilen yapı bilgileri ile program otomatik olarak yapısal modelleme yapmakta, eleman rijitliklerini dikkate alarak denge denklemlerini bir defada kurmakta ve çözmektedir. Ayrıca yapı statik hesaplarında, yapı-zemin davranışını dikkate alabilmesi sayesinde, zemin çökme ve dönmelerinin rijit üst yapıdaki etkilerini saptayarak gerçek tesirleri bulmaktadır. Statik çözümlerin 3D olması nedeniyle, ızgara kirişler veya plandaki geometrisi bozuk kirişleri sonlu elemanlar olarak çözebilmekte ve sonuçlarını tek bir kiriş olarak değerlendirmektedir. STA4 programı; konut, işhanları gibi ortogonal ve nonortogonal yapılar ve arakatlı, kademeli altyapısı olan yapılar için düzenlenmiştir. STA4-CAD programı ile bina türü yapılar tasarlanabilmekte ve statik, dinamik ve betonarme analizleri yapılabilmektedir. Yapı bilgileri, kat bilgileri, yapı aks bilgileri, taşıyıcı sisteme ait döşeme, kiriş ve kolon bilgileri,
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern