IV-ta_lekciq_APE_2010_slajdowe - ИТЕРАЦИОННИ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИЯТА НА ДИОДНО-РЕЗИСТОРНИ ВЕРИГИ d R i R u . = Тъй като R d u E u- = , имаме (1) d R d i R E u E u .- =- = (2) - = 1 U u I i T d S d exp (3) - - = - - = 1 U Ri Е I 1 U u Е I i T d S T R S d exp exp , ГРАФИЧНО РЕШЕНИЕ [1] Итерационен метод на Нютон. Върху характеристиката на диода се избира точка на началното приближение с координати ( 29 do do I U , и през нея се прекарва допирателна, уравнението на която е линейна функция, получена от разлагането на нелинейната функция, получена от разлагането на (2) в ред на Тейлор с ограничаване на членовете до първата производна: (4) do U u d d do d U u i i i do d ∆ ⋅ ∂ ∂ +...
View Full Document

This note was uploaded on 11/11/2010 for the course FEFAEF lm taught by Professor Kalbanov during the Spring '10 term at Air Force Institute of Technology, Ohio.

Page1 / 8

IV-ta_lekciq_APE_2010_slajdowe - ИТЕРАЦИОННИ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online