Xem file.docx khong can w2007

Xem file.docx khong can w2007 - Bivitcpnhtvo17:21:01 Nu nhn...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Xem file *.docx không cần cài đặt MS Word 2007 Bài viết cập nhật vào 25/05/2009 17:21:01   N u nh n ế đ c ượ m t s file tài li u ộ ố v i đ nh d ng ớ ị .docx c a Microsoft Word 2007 thì t h n b n s g p khó khăn khi m tài li u ắ ẳ ẽ ặ n u ế đang s d ng MS Office ử ụ 2003. V i 4 th thu t sau b n s có th đ c nh ng tài li u docx mà không c n nâng c p hay cài đ t MS Word 2007. Microsoft Office Compatibility Pack Microsoft đã phát hành công c h tr cho nh ng phiên b n Office ụ ỗ ợ tr c ướ giúp ng i dùng có ườ th xem và ch nh s a các tài li u c a Office 2007 nh : ư docx , pptx , và xlsx m t cách d dàng mà không c n ph i cài đ t b t kỳ m t ng d ng nào khác. ộ ứ Sau khi t i v và ti n hành cài đ t, ti n ích này s đ c tích h p vào trong MS Office d
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online