Xin ch_ cách cài win XP cho DELL Inspiron 1525

Xin ch_ cách cài win XP cho DELL Inspiron 1525

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Xin ch cách cài win XP cho DELL Inspiron 1525 Tr n Nghĩa T ng | tran_tuong05@yahoo.com.vn | 11/09/2008 12:02:01 ườ Tôi đang xài laptop DELL Inspiron 1525,tôi mu n cài win XP nh ng khi cài thì nó ko nh n đĩa, n u cài l i ư ậ ổ ế win vista thì đ c. Bro nào bi t xin ch giùm cách cài đ t win XP. THANKS ượ ế Trả lời bạn đọc Quoc Phong mutinhoc@yahoo.com "Hello bạn Nghĩa Tường, chuyện này dễ thôi. Trường hợp của bạn là do khi cài Winxp, máy bạn không nhận được  cổng SATA (gắn ổ cứng). Bạn làm theo như sau. Đầu tiên chuẩn bị driver của cổng SATA máy của bạn vào một ổ  mềm. Khi cài winxp đến màn hình màu xanh có dòng bảo nhấn F6 thì bạn nhấn F6. Nó sẽ nhắc bạn đưa ổ mềm  chứa driver cổng SATA vào. lúc đó cổng SATA của bạn đã có driver và sẽ chạy tiếp các bước cài đặt sau của  Winxp. Chúc bạn thành công. Có gì chưa làm được cứ mail cho mình, mình sẽ chỉ rõ thêm. " Mai truong giang quoctuan140484@yahoo.com.vn "Lam on cho em hoi. em co may tinh xach tay, gio em muon hoi may em cai lai Win nhieu lan co anh huong gi ko?  hoac minh dung nhieu ban gost nhieu ban co duoc ko?` " Quí Long quilonglt@gmail.com "He he chào bạn, mình đang xài con dell 1420 và cũng đã từng gặp tình trạng là không thể cài đặt được winxp, win  vista thì vô tư.Giống như bạn Quốc Phong bảo, nguyên nhân là máy không nhận ra được cổng Sata gắn ổ cứng. 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2010 for the course ECE 112 taught by Professor Tu during the Spring '10 term at Eastern.

Page1 / 2

Xin ch_ cách cài win XP cho DELL Inspiron 1525

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online