YCKT Re-Re QNam-Truc Ha-19-10

YCKT Re-Re QNam-Truc Ha-19-10 - Knh gi CZEE 1 hp ng mua bn...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kính g i CZEE 1/ Đ h p đ ng mua bán nhanh chóng đ c ký k t theo đ n đ t hàng lô 26 ể ợ ượ ế ơ máy ( 16 b Recloser và 10 b Recloser có dao cách ly) đ ngh CZEE gi i quy t ế các v n đ sau : 1.1 Kh ng đ nh đáp ng yêu c u k thu t Recloser mà CEMC đã g i cho CZEE t 12/6/2009 b ng văn b n: Đ m b o đáp ng toàn b các thông s , yêu c u k thu t recloser do CEMC g i đ n đính kèm tài li u c a CEMC ký và đóng d u. ở ế Tài li u k thu t này s là b ph n không tách r i c a h p đ ng. ờ ủ 1.2 Cung c p Catalog, H ng d n l p đ t v n hành đ i v i lo i ZW32-27 ướ ẫ ắ ặ ậ ố ớ CD : Recloser có dao cách ly có kèm tài li u gi i thích rõ c u t o, nguyên lý ho t ấ ạ đ ng, c c u truy n đ ng, ph ng pháp đi u khi n t i T đi u khi n ( Th này
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online