{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

6 ki nang giai quyet van de

6 ki nang giai quyet van de -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Trang ch   >  K  n ă ng v à  Ngh  nghi p   >  L à đ i đá ng l à m 6 k  n ă ng gi i quy ế t v đề Th ươ ng Linh 08:00' PM - Th t , ứ ư 12/07/2006 N u b n đã và đang trong hoàn c nh v a nêu, thì đã đ n lúc b n ph i nhìn ế ế l i mình và hãy trang b cho mình k năng gi i quy t v n đ c n thi t c a ế ế m t nhà qu n lý. Trong th i bu i h i nh p kinh t hi n nay, th tr ng không ng ng thay ế ườ đ i, t o ra m t áp l c cho nhà qu n lý ph i đ i phó v i các v n đ muôn hình v n tr ng và th ng là trong tình th kh n tr ng. Chính tình th ườ ế ươ ế kh n tr ng này làm cho nhà qu n lý nhi u khi đ a ra nh ng quy t đ nh ươ ư ế thi u sáng su t. ế Đi u này không nh ng nh h ng l n đ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}