7 chiêu d_ d_t du_c thành công

7 chiêu d_ d_t du_c thành công

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
7 chiêu đ đ t đ c thành công ể ạ ượ C p nh t: 27/04/2008 - 07:31 - Ngu n: vnExpress.net D i đây là phiên b n cache t i đ a ch ướ http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Kinh-nghiem/2008/04/3BA01ACB/ LINH KI N MÁY TÍNH R NH T TP.HCM -CTY TNHH TÂN M HU (http://www.vatgia.com/ta . .. Chuyen cung cap Spare Part Server IBM,HP,DELL. .. - 249.000 VNĐ CAMRY 2.5 ,Camry 2.0E.SANTAFE SLX,MLX 2010.Góp 5 Năm-- du . .. - 9.900 USD CHÉP PHIM HD 1000G GIÁ 200K 5000G=500K - 200.000 VNĐ công ty rút h m c u Hoàng Dũng 0903868762 CHUYÊN CUNG C P PHÙ HI U - CUNG NG V I KEO LÀM LOGO - IN N ÁO THUN. Tip bóng đá - 2.000.000 VNĐ CHÉP PHIM HD 1000G GIÁ 200K 5000G=500K - 200.000 VNĐ May in laser A3,gia 2 trieu,bao hanh 6 thang - 2.000.000 VNĐ Hp probook 4410s t6570 - 739 USD THI CÔNG P T M H P KIM ALUMAX CHO CÁC CÔNG TRÌNH L N TRÊN TOÀN QU C . .. - 320.000 VNĐ WWW.canthuexe.com - Cho thuê Xe c i - xe Du L ch 4-45 ch - Mr Tùng : . .. ướ Công ty TNHH Gi ng d y ngo i ng và d ch thu t công ch ng Duy Tân D CH V CHUY N NHÀ TR N GÓI || D CH V CHUY N VĂN PHÒNG TR N GÓI T I HN LÔ 10 XE PORTER 1T25 GIAO NGAY, GIÁ T T - 272.000.000 VNĐ Đăng rao v t mi n phí cho hàng tri u ng i xem ườ B n già hay tr , nam hay n , da đen hay da tr ng, đ c sinh ra trong nhung l a hay xu t thân ượ nghèo khó. .. đi u đó không quan tr ng. T o hóa v n r t công b ng, không phân bi t đ i x cũng ố ử nh thiên v ai. Đi u căn b n là t thân m i ng i t quy t đ nh s thành công c a mình đ n đâu. ư ườ ự ế ế Theo Brian Tracy - tác gi cu n sách "Thành công t t đ nh", các nhà kinh doanh xu t chúng, nh ng ng i ộ ỉ ườ theo thuy t v lai d đoán r ng nhân lo i đang b c vào Th i đ i Hoàng kim. Đây có l là th i đi m t t ế ị ướ ờ ạ nh t đ b n đ t đ c thành công l n h n, s t do, ni m h nh phúc và s đ c l p v tài chính. ấ ể ạ ạ ượ ơ ự ự ự ộ ậ "Tôi sinh ra Canada vào năm 1944. B m tôi là ng i t t và làm vi c r t chăm ch nh ng chúng tôi ố ẹ ườ ố ệ ấ ư d ng nh ch a bao gi d d . Khi l n lên, tôi v n nh b m tôi t ng nói đi nói l i câu: “Chúng ta không ườ ư ư ờ ư ả ớ ố ẹ th mua n i cái đó”. Cho dù cái đó là gì thì chúng tôi cũng không có kh năng mua đ c. B m tôi t ng ượ ố ẹ tr i qua th i kỳ Đ i Suy thoái và h ch a bao gi thoát kh i n i lo v ti n b c", Brian Tracy vi t. ư ỏ ỗ ề ề ế Khi b c sang tu i thi u niên, l n đ u tiên ông nh n th c đ c r ng có nhi u gia đình khác s ng sung túc. ướ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2010 for the course ECE 112 taught by Professor Tu during the Spring '10 term at Eastern.

Page1 / 4

7 chiêu d_ d_t du_c thành công

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online