{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

9 k_ nang - 9knngmmthnhcng PhmThuThy Bwportal 09:11 PM Ch...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
9 k  n ă ng “m m”  để  th à nh c ô ng Ph m Thu Th ú y Bwportal 09:11' PM - Ch nh t, 25/12/2005 B n nghĩ r ng ng i ta s r t n t ng v i hàng lo t các b ng c p c a ườ ẽ ấ ấ ượ b n, m t s l ng l n các kinh nghi m có giá tr và nh ng m i quan h ố ượ ệ ở v trí cao. Nh ng ch nh ng đi u đó thôi có th không đ đ giúp b n ư thăng ti n trong công vi c. B i bên c nh đó, b n còn c n ph i có c ế nh ng kĩ năng “m m”. Th nào là nh ng k năng “m m”? ế K năng “m m” ch y u là nh ng k năng thu c v tính cách con ng i, ế ườ không mang tính chuyên môn, không th s n m, không ph i là k năng cá tính đ c bi t, chúng quy t đ nh kh năng b n có th tr thành nhà lãnh ế đ o, thính gi , nhà th ng thuy t hay ng i hòa gi i xung đ t. Nh ng k ươ ế ườ năng “c ng” nghĩa trái ng c th ng xu t hi n trên b n lý l ch-kh ượ ườ năng h c v n c a b n, kinh nghi m và s thành th o v chuyên môn. B n có ph i là m t ng i d ch u? T n tâm? B n giao ti p có n t ng ườ ế ượ không? Gi i quy t các v n đ có hi u qu không? Đây chính là các d ng ế câu h i a dùng đ xác đ nh đ c m c đ k năng “m m” c a b n. ỏ ư ượ T i sao ng i s d ng lao đ ng l i quan tâm t i các k năng này? ườ Nh ng ng i s d ng lao đ ng coi tr ng các k năng “m m”, b i vì các ườ nghiên c u cho th y chúng là m t nhân t đánh giá r t hi u qu bên c nh nh ng k năng công vi c truy n th ng hay còn g i là k năng “c ng”. M t cu c nghiên c u m i đây cho th y nh ng tiêu chu n đ đánh giá con ng i nh s t n tâm, tính d ch u cũng là nh ng nhân t d báo quan ườ ư ự ậ tr ng đ i v i s thành công trong ngh nghi p gi ng nh kh năng v ư nh n th c và kinh nghi m làm vi c. Các k năng “m m” Vì v y, làm th nào đ b n khám phá ra các k năng này và t n d ng ế chúng m t cách t i đa? Sau đây là danh sách nh ng tính cách “m m” đ c tr ng nh t và cách th c đ hoàn thi n chúng. ư 1. Có m t quan đi m l c quan T t c chúng ta đã t ng nghe l i khuyên hãy nhìn c c n c còn đ y m t ướ n a t t h n là nhìn nó đã v i đi m t n a. n i làm vi c, cách nghĩ l c ơ ơ ơ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}