9 thông tin quan tr_ng v_ _ c_ng

9 thông tin quan tr_ng v_ _ c_ng -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
9 thông tin quan trọng về ổ cứng Bài viết cập nhật vào 11/08/2008 10:23:56  
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ cho máy tính ch y v i t c đ t i đa, c n th ng ớ ố ộ ố ườ xuyên b o d ng. Đ c bi t khi chúng n m trong h ưỡ th ng m ng nhi u máy. D i đây là 9 thông tin v ướ phân m nh c ng và gi i pháp đ tăng cao hi u su t ổ ứ cho máy tính. 1. c ng là ph n ch m nh t trong h th ng máy Ổ ứ Gi s b n đang ch y b vi x lý 2.5 GHz có nghĩa là ả ử ạ có 2,5 t thao tác trong m i giây. Trong khi m t c ng ộ ổ ứ có s vòng quay 7200 vòng m t phút hay 120 vòng m i giây t ng đ ng 120 Hz. Đi u ngày có nghĩa là b vi ươ ươ x lý c a b n nhanh h n 20 tri u l n so v i c ng. Khi ơ ệ ầ ớ ổ ứ c ng ch y ch m s t o ra nh ng tác v không c n ổ ứ ẽ ạ thi t, c h th ng s b trì tr h n. ế
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

9 thông tin quan tr_ng v_ _ c_ng -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online