10 d_ch v_ nên t_t trong Windows XP

10 d_ch v_ nên t_t trong Windows XP -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
10 d ch v nên t t trong Windows XP C p nh t lúc 16h27' ngày 21/06/2009 B n in G i cho b n bè Ph n h i Xem thêm: windows xp , h đi u hành , t t d ch v Qu n tr m ng - Khi k t n i m ng v i h đi u hành Windows, s có khá ế ớ ệ ề nhi u d ch v đ c b t m c đ nh, trong tr ng h p này l i khuyên đ i v i ụ ượ ườ ố ớ ng i dùng s n ph m có m nh danh là “tàu đô đ c” c a Microsoft này ườ c n t t t t c các d ch v m c đ nh này n u h không s d ng đ n nó ắ ấ ả ế ử ụ ế nh m th c thi b o m t. M i phiên b n Windows c a Microsoft đ u cung c p các d ch v khác nhau, chính vì v y đ đ a ra m t danh sách có ch a t t c các d ch v ể ư ấ ả c n vô hi u hóa cho m c đích b o m t s khác nhau đ i v i m i m t ậ ẽ ố ớ phiên b n là v n đ r t khó khăn. Tuy m i m t danh sách đ u có s khác ề ấ nhau gi a các phiên b n Windows c th , nh ng nó v n có th đ c ư ể ượ dùng nh m t h ng d n cho nh ng ng i dùng Windows trong vi c ư ướ ườ ki m tra các d ch v đang ch y trên các phiên b n. N u b n đang s d ng h đi u hành Windows XP trên h th ng desktop ế ử ụ ệ ề c a mình, hãy xem xét đ n vi c t t b các d ch v d i đây. B n có th ế ệ ắ ụ ướ s ng c nhiên v nh ng gì đang ch y mà mình không h hay bi t. ế IIS – Internet Information Services c a Microsoft cung c p nh ng kh năng c a m t Webserver cho máy tính c a b n NetMeeting Remote Desktop Sharing — NetMeeting ch y u là ủ ế tính năng máy khách VoIP và tho i h i ngh cho Windows, tuy nhiên ạ ộ d ch v này cung r t c n thi t cho vi c truy c p máy tr m t xa. ấ ầ ế Remote Desktop Help Session Manager – D ch v này đ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/11/2010 for the course ECE 112 taught by Professor Tu during the Spring '10 term at Eastern.

Page1 / 3

10 d_ch v_ nên t_t trong Windows XP -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online