{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

10 phuong pháp tang t_c d_ t_i file torrent h_u hi_u nh_t

10 phuong pháp tang t_c d_ t_i file torrent h_u hi_u nh_t

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
10 ph ng pháp tăng t c đ t i file torrent h u hi u nh t ươ ộ ả 05/03/2009 03:06 In trang này Đã đ c đ c ượ 11318 l n Hi n nay, ph ng th c t i file torrent đã và đang đ c r t nhi u ng i trên th gi i ch n làm ươ ượ ườ ế hình th c chia s file trên Internet. Tuy nhiên có nhi u ng i c m th y hình th c chia s file này ườ không đ c nhanh l m nên không m n mà v i cách t i file ki u này. Đó chính là do b n đã ượ không bi t t n d ng s c m nh c a ki u file torrent, bài vi t sau s h ng d n b n 10 ph ng ế ế ướ ươ pháp t i u t c đ t i file torrent m t cách nhanh chóng. ố ư ộ ả L u ý: Bài vi t h ng d n thi t l p v i trình Bittorrent, trình t i file ph bi n nh t hi n nay. ư ế ướ ế ế Ki m tra t c đ c a ISP Vi c đ u tiên c a b n là hãy ki m tra t c đ c a đ ng truy n do nhà cung c p d ch v ISP ườ mang đ n cho b n. N u vào lúc đ ng truy n rãnh r i, t c đ đ ng truy n s khá cao, nh ng ế ế ườ ườ ư vào th i gian cao đi m thì con s đó s gi m đi r t nhi u. Đ đánh giá v t c đ đ ng truy n ề ố ườ c a mình, b n đ c có th truy c p vào đ a ch này đ ki m tra. D ch v này mi n phí, s ki m tra t c đ download/upload c a đ ng truy n sau đó đ a ra k t lu n. N u th i đi m đó, t c đ ườ ư ế ế đ ng truy n cao thì b n hãy nhanh tay t i file torrent là đ c đó. ườ ượ Ngoài ra, b n có th truy c p vào đ a ch
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

10 phuong pháp tang t_c d_ t_i file torrent h_u hi_u nh_t

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online