phan_tich_nganh_va_doi_thu_canh_tranh_0115 - PHN TCH NGNH V...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ Đ I TH C NH TRANH Ủ Ạ   1. Phân tích đối thủ cạnh tranh của công ty       2. Phân tích chiến lược của các đối thủ cạnh tranh       3. Xác định các mục tiêu của đối thủ cạnh tranh       4. Đánh giá mặt mạnh và mặt yếu của các đối thủ cạnh tranh       5. Đánh giá cách phản ứng của đối thủ cạnh tranh       6. Thiết kế hệ thống thông tin tình báo cạnh tranh       7. Lựa chọn đối thủ cạnh tranh để tấn công hoặc né tránh       8. Cân đối các quan điểm định hướng theo khách hàng và theo đối thủ       cạnh tranh      Tóm t t Để chuẩn bị một chiến lược Marketing có hiệu quả công ty phải nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh  của mình cũng như những khách hàng hiện có và tiềm ẩn của mình. Điều đó đặc biệt cần thiết khi  các thị trường tăng trưởng chậm, bởi vì chỉ có thể tăng được mức tiêu thụ bằng cách giành giật nó  từ các đối thủ cạnh tranh. Những đối thủ cạnh tranh gần nhất của một công ty là những đối thủ tìm cách thỏa mãn  cùng những khách hàng và những nhu cầu giống nhau và sản xuất ra những sản phẩm tương tự.  Công ty cũng cần chú ý đến những đối thủ cạnh tranh ngấm ngầm, những người có thể đưa ra  những cách mới hay khác để thỏa mãn cùng những nhu cầu đó. Công ty cần phát hiện các đối  thủ cạnh tranh của mình bằng cách phân tích ngành cũng như phân tích trên cơ sở thị trường. Công ty cần thu thập thông tin về những chiến lược, mục tiêu, các mặt mạnh/ yếu và các  cách phản ứng của các đối thủ cạnh tranh. Công ty cần biết các chiến lược của từng đối thủ cạnh  tranh để phát hiện ra những đối thủ cạnh tranh để dự đoán những biện pháp và những phản ứng  sắp tới. Khi biết được những mặt mạnh và mặt yếu của đối thủ cạnh tranh, công ty có thể hoàn  thiện chiến lược của mình để giành ưu thế trước những hạn chế của đối thủ cạnh tranh, đồng thời  tránh xâm nhập vào những nơi mà đối thủ đó mạnh. Biết được các cách phản ứng điển hình của  đối thủ cạnh tranh sẽ giúp công ty lựa chọn và định thời gian thực hiện các biện pháp. Các công ty cần biết nắm vấn đề về các đối thủ cạnh tranh: Những ai là đối thủ cạnh tranh 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course Kỹ NăNG 12345 taught by Professor Google during the Spring '10 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 18

phan_tich_nganh_va_doi_thu_canh_tranh_0115 - PHN TCH NGNH V...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online