qlda_4_lapkehoachduan_1826 - Quản lí dự án Qu Công...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Quản lí dự án Qu Công nghệ thông tin 4 - Lập kế hoạch dự án Bản đồ bài giảng 1. Tổng quan 2. Kĩ năng trao đổi 3. Tư duy chiến duy lược về dự án 4. Lập kế hoạch dự án 5. Theo dõi và Kiểm soát dự án 6. Khoán ngoài 7. Quản lí thay đổi và kết thúc dự án 9.Quản lí dự án Việt Nam 8. Kĩ năng 8. quản lí chung 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 2 4. Kế hoạch dự án 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kế hoạch phạm vi Lập nguyên tắc phát triển hệ thống Xác định phạm vi Kế hoạch lịch biểu Kế hoạch nguồn lực Kế hoạch tổ chức và nhân viên 7. Kế hoạch mua sắm 8. Kế hoạch chi phí 9. Kế hoạch đảm bảo chất lượng 10. Kế hoạch quản lí rủi ro 11. Tạo ra tài liệu kế hoạch dự án ho 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 3 4.1 Kế hoạch phạm vi Hiến chương dự án – Chấp nhận chính thức dự án – Bối cảnh của dự án – Nhu cầu nghiệp vụ với dự án – Mô tả dự án – Phân công lãnh đạo dự án – Các ràng buộc và giả định Phạm vi dự án: – để bắt đầu dự án, cần chuẩn bị “bản mô tả phạm vi dự án” để xác định rõ mục tiêu và phạm vi của dự án và có hiểu biết chung với những người bảo trợ. 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 4 4.1 Kế hoạch phạm vi (tiếp) Nội dung của bản “mô tả phạm vi dự án” – Bối cảnh của dự án – Nhu cầu nghiệp vụ của dự án – Mục đích nghiệp vụ cho dự án – Lợi ích tài chính của dự án – Giá trị đích của dự án – Phạm vi và phần ngoài phạm vi của dự án – Điều kiện tiên quyết, các ràng buộc 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 5 4.1 Kế hoạch phạm vi (tiếp) Thoả thuận với người bảo trợ – Trước khi bắt đầu dự án, cần thảo thuận về nội dung của các mô tả phạm vi với người bảo trợ và thu được hiểu biết chung Kế hoạch quản lí phạm vi – Xác định cách tôn trọng phạm vi, cách quản lí thay đổi và phạm vi dự án, và cách phản ứng với thay đổi về phạm vi. – Xác định vai trò và trách nhiệm của các thành viên và các qui tắc cơ sở về phương pháp báo cáo. 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 6 Tài liệu kế hoạch quản lí phạm vi Nội dung: 1. Các qui tắc gìn giữ phạm vi dự án và việc thay đổi nó Vai trò và trách nhiệm của các thành viên Mối quan hệ với người bảo trợ và qui tắc báo cáo họ Tần xuất báo cáo Thủ tục làm rõ các rủi ro và nguyên tắc đo. 2. Qui tắc quản lí thay đổi phạm vi 3. Thủ tục cho việc quản lí thay đổi phạm vi Đặt ra tiêu chí đánh giá để nhận diện, đánh giá và chấp thuận thay đổi về phạm vi, và xác định cách đáp ứng với thay đổi trong khi thực hiện dự án. Chuẩn bị “tài liệu kế hoạch quản lí phạm vi” 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 7 4.2 Chính sách phát triển hệ thống Chiến lược của người quản lí dự án – Lập ra mô hình vòng đời hệ thống, – Xác định kĩ thuật phát triển hệ thống, – Xây dựng chuẩn phát triển, có tính tới việc định vị dự án, – Lập các đặc trưng và chi phí cho việc phát triển hệ thống v.v.. 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 8 4.2.1 Mô hình vòng đời hệ thống Vòng đời dự án và việc phân chia thành các pha – Vòng thời gian từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc dự Vòng án được gọi là “vòng đời dự án”. án – Để quản lí dự án hiệu quả hơn, cần chia nó thành nhiều pha dự án. Các kiểu mô hình vòng đời dự án điển hình – – – Mô hình thác đổ Mô hình phát triển ứng dụng nhanh RAD Mô hình xoắn ốc 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 9 Các mô hình phát triển (1) Mô hình phát triển (vòng đời): – Giúp cho mỗi người biết mình, các người và nhóm khác, đang ở đâu và phải làm gì trong qui trình phát triển – Giúp việc quản lý đề án chặt chẽ và bảo đảm chất lượng PM Chọn Mô Hình PT (và hệ thống tài liệu đi kèm) cần mềm dẻo theo tầm lớn của đề án – – – 12/16/2004 12/16/2004 Nhỏ : khoảng 4000 ngày*người Trung bình : khoảng 20 000 ngày*người Lớn : khoảng 100 000 ngày*người 4 - Lập kế hoạch dự án 10 Mô hình thác đổ : kinh nghiệm Xác định yêu cầu 15% Thiết kế PM 25% Lập trình 20% Kiểm thử &Tích hợp 40% Tai hoạ Cần giảm tối đa Sẽ tốn kém Sẽ rất tốn kém 12/16/2004 12/16/2004 Bảo trì 4 - Lập kế hoạch dự án 11 Mô hình tăng gia dần Xác định yêu cầu Thiết kế PM Xác định yêu cầu Hệ mềm và ê kíp lớn Khó quản lý Lập trình Kiểm thử &Tích hợp Thiết kế PM Bảo trì Lập trình Kiểm thử &Tích hợp Bảo trì 4 - Lập kế hoạch dự án 12 Có thể có hay không Các khâu khó khăn 12/16/2004 12/16/2004 Mô hình đường xoắn ốc 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 13 Mô hình đường xoắn ốc – Mỗi vòng mở là một giai đoạn của MHTĐ – Mỗi giai đoạn có 4 phạm vi hoạt động Lập kế hoạch cho giai đoạn Xác định mục tiêu, ràng buộc và các chọn lựa Ước lượng các chọn lựa, rủi ro và cách chế ngự Phát triển Thêm chi tiết các phạm vi hoạt động, tuỳ lúc Mỗi đường ly tâm là một cơ hội họp kiểm điểm – Mô hình đường xoắn ốc bổ túc MHTĐ và MHTĐ tăng gia dần 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 14 Mô hình dùng sản phẩm có sẵn Sử dụng nhiều sản phẩm có sẵn ; tăng trưởng – Vòng đời của loại đề án nhằm dựa trên các SPCS (sản phẩm có sẵn, nội bộ hay mua ngoài) – Hoạt động này ngày càng quan trọng vì SPCS ngày càng nhiều và phần lớn đề án là để tăng trưởng Xác định yêu cầu Phân tích các SPCS Thay đổi yêu cầu Thiết kế với SPCS Lập trình thêm và Tích hợp Kiểm thử Bảo trì 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 15 4.3 Xác định phạm vi Tạo ra cấu trúc phân việc (WBS): – Dựa trên các ràng buộc và giả định được xác định trong mô tả phạm vi của dự án, phân chia công việc xây dựng các kết quả của dự chia án thành những đơn vị kiểm soát được. án Cấu trúc phân cấp và phát triển đi xuống – WBS xác định phạm vi toàn thể của dự án và minh hoạ nó trong cấu trúc cấp bậc bằng việc phát triển các công việc cần cho việc đạt tới kết quả của nó hướng tới mức kiểm soát được. đư 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 16 4.3 Xác định phạm vi (tiếp) Định nghĩa phạm vi đúng là quan trọng nhất cho sự thành công của dự án.Tiến hành phân hoạch thành các cấu phần theo những quan điểm sau: Có khả năng lập chuẩn để đo tiến độ Có khả năng làm rõ trách nhiệm và quyền hạn với công việc Có khả năng ước lượng đúng thời gian cần thiết cho công việc, chi phí, nguồn lực cần thiết WBS chuẩn – WBS chuẩn là tiêu bản, được tạo ra từ kinh nghiệm với dự án 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 17 Ví dụ về WBS Dự án cải tạo khách sạn Xây dựng k hoạch Kế hoạch phạm vi ... Việc 1 Việc 2 Việc 3 Xác định yêu cầu Lập nguyên tắc ... Việc 4 Phân tích hệ thống Tạo ra kế hoạch ... Việc n ... ... Gói công việc: tầng đáy của WBS Làm chi tiết cho WBS Công việc không trong WBS 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 18 4.4 Kế hoạch lịch biểu Xây dựng nhiệm vụ mức chi tiết: Làm mịn Làm nhiệm vụ mức đại cương thành các nhiệm vụ mức chi tiết. Xác định nội dung công việc, tải việc và nguồn lực cần thiết cho từng nhiệm vụ mức chi tiết. Xây dựng kế hoạch lịch biểu Phương pháp xâydựng kế hoạch – – – – Phương pháp biểu đồ ưu tiên Phương pháp biểu đồ mũi tên Sơ đồ Gantt Sơ đồ cột mốc 4 - Lập kế hoạch dự án 19 12/16/2004 12/16/2004 Phương pháp biểu đồ ưu tiên Ngày bắt đầu sớm nhất Ngày hoàn thành sớm nhất Qui tắc kí pháp Tên công việc (số WBS) Thời kì yêu cầu Ngày bắt đầu muộn nhất Ngày hoàn thành muộn nhất • • • • 12/16/2004 12/16/2004 Quan hệ Finish-Start (FS) Quan hệ Finish-Finish (FF) Quan hệ Start-Start (SS) Quan hệ Start-Finish (SF) 4 - Lập kế hoạch dự án 20 Các thuật ngữ Nổi toàn bộ: Số ngày một nhiệm vụ có thể trượt thời hạn mà không làm chậm việc hoàn thành cả dự án Nổi tự do: Số ngày một nhiệm vụ có thể trượt thời hạn mà không ảnh hưởng tới ngày khởi đầu sớm nhất của nhiệm vụ tiếp ngay sau đó Đường : Chuỗi các nhiệm vụ kế tiếp Đường găng: Đường có độ nổi bằng 0 từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc dự án Thời gian trễ: Thời gian trễ giữa bắt đầu/kết thúc nhiệm vụ này Th và bắt đầu/kết thúc nhiệm vụ tiếp Thời gian bắt đầu: Thời gian việc bắt đầu nhiệm vụ tiếp Th được tăng tốc, khoảng chèn nhau giữa hai nhiệm vụ đư 4 - Lập kế hoạch dự án 12/16/2004 12/16/2004 21 Tính lối đi xuôi 1 Bắt đầu 1 2 2 4 4 7 3 3 6 6 10 10 12 Kết thúc A=2 C=3 G=4 H=2 B=1 D=2 2 3 E=3 F=1 Đặt ngày bắt đầu dự án Tính bắt đầu sớm nhất và kết thúc sớm nhất của các nhiệm vụ dự án từ bắt đầu và kết thúc của mạng 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 22 Tính lối đi ngược Bắt đầu 1 3 A=2 13 (0) 1 2 B=1 4 5 (3) 1 3 C=3 3 6 (0) 2 4 D=2 5 7 (3) 2 3 F=1 6 7 (4) 6 10 G=4 6 10 (0) 4 7 E=3 7 10 (3) 10 12 H=2 10 12 (0) Kết thúc Đặt ngày cuối cùng của dự án là ngày kết thúc muộn nhất của nhiệm vụ cuối cùng của mạng Tính ngày kết thúc muộn nhất và ngày bắt đầu muộn nhất của các nhiệm vụ dự án từ kết thúc cho tới chỗ bắt đầu của mạng 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 23 Phương pháp biểu đồ mũi tên Soạn bản thảo 1 4 2 Hoàn chỉnh bản thảo cuối cùng 4 4 Sửa bản thảo 3 3 Viết tên hoạt động trên mũi tên. Thời hạn hoàn thành viết phía dưới Vòng tròn chỉ ra hoạt động bắt đầu hay kết thúc Đường ngắt quãng chỉ ra hoạt động câm 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 24 Sơ đồ Gantt Nhiệm vụ 1 Nhiệm vụ 2 Nhiệm vụ 3 Sơ đồ này chỉ ra lúc bắt đầu và kết thúc của các nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ được vẽ như một sơ đồ thanh. Dễ hiểu một cách trực quan. 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 25 Sơ đ ồ c ộ t m ố c Bắt đầu Kiểm điểm Kết thúc Nêu ra các biến cố hay cột mốc để minh hoạ cho việc bắt đầu và kết thúc một pha đặc biệt hay cuộc họp kiểm điểm quản lí 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 26 4.5 Kế hoạch nguồn lực Phân bổ kế hoạch nguồn lực – Xác định thời gian và khối lượng nguồn lực yêu cầu để Xác hoàn thành dự án. hoàn – Tài liệu cơ sở quan trọng nhất cho kế hoạch nguồn lực là WBS. – Định lượng mục tiêu, giá trị mục tiêu được mô tả trong kế hoạch dự án cũng là cái vào quan trọng. ho – Các giá trị kinh nghiệm trong dự án là hợp lệ. – Giá trị thực tế của dự án hiện tại nên được dùng nhiều nhất có thể được. Các phương pháp ước lượng – – – – Phương pháp so sánh hệ thống tương tự Phương pháp nhiệm vụ chuẩn Phương pháp phân bổ công việc Phương pháp điểm chức năng 4 - Lập kế hoạch dự án 27 12/16/2004 12/16/2004 Phương pháp nhiệm vụ chuẩn Tổng tải việc của từng pha Ma trận ước lượng Độ Đơn giản Nhỏ Trung bình Lớn 0.4 0.7 1.0 phức Tr.bình 0.7 1.0 1.3 tạ p Phức tạp 1.0 1.3 1.7 Xác định công việc phát triển hệ thống theo các nhiệm vụ chuẩn, và tính tích luỹ tải việc cho từng pha. Duyệt qua việc tích luỹ tải việc cho từng nhiệm vụ theo cùng cách và tính tổng tải việc trong từng pha 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 28 Phương pháp phân bổ công việc Pha Xác định yêu cầu Phân tích Thiết kế Phát triển Kiển thử hệ thống Tổng Tỉ số tải việc 15% 17% 20% 30% 18% 100% Tỉ số thời kì việc 25% 20% 15% 30% 10% 100% Lập bảng phân bổ công việc, từ đó tạo ra cột tỉ số tải việc và tỉ số thời kì công việc theo kinh nghiệm quá khứ. Phương pháp này cũng có thể được dùng với phương pháp ước lượng khác. Phương pháp này hiệu quả khi có nhiều dự án tương tự. 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 29 Phương pháp điểm chức năng Trước hết xác định các yếu tố chức năng, và nhân số các yếu tố với độ phức tạp để tính tổng giá trị điểm chức năng chưa điều chỉnh (Se) Tính điểm chức năng cuối cùng bằng việc xét tới giá trị đánh giá về các đặc trưng hệ thống (Sg) Điểm chức năng được tính như sau Fp = Se * (0.65 + 0.01 * Sg) Fp: điểm chức năng, Se: tổng giá trị điểm chức năng chưa điều chỉnh, Sg: giá trị đánh giá về đặc trưng hệ thống 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 30 Quan niệm về Quan phương pháp điểm chức năng ph Người dùng cuối Cái vào ngoài Cái ra ngoài Truy vấn ngoài Tệp logic trong Cái vào ngoài Cái ra ngoài Biên giới ứng dụng 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án Tệp giao diện ngoài Ứng dụng khác 31 Se: Tổng giá trị điểm chức năng chưa điều chỉnh Mức Phần tử cấu phần Tệp logic trong: ILF Tệp giao diện ngoài: EIF Cái vào ngoài: EI Cái ra ngoài: EO Truy vấn ngoài: EQ Thấp *7 *5 *3 *4 *3 chức Tr. bình * 10 *7 *4 *5 *4 năng Cao * 15 * 10 *6 *7 *6 Độ phức tạp của tệp logic trong và tệp giao diện ngoài được tính theo giá trị số 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 32 Sg: Giá trị ước lượng đặc trưng hệ thống 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Truyền thông dữ liệu Xử lí dữ liệu phân bố Hiệu năng Phụ thuộc hệ thống Tỉ lệ giao tác Xử lí dữ liệu trực tuyến Hiệu quả người dùng cuối Cập nhật trực tuyến Xử lí phức tạp Tính dùng lại được Dễ thiết đặt Dễ vận hành Nhiều vị trí Thuận tiện thay đổi Giá trị điều chỉnh cho mỗi một trong 14 đặc trưng 0 Không có hay không ảnh hưởng 1 Ít ảnh hưởng 2 Đôi lúc ảnh hưởng 3 Ảnh hưởng vừa 4 Ảnh hưởng có ý nghĩa 5 Ảnh hưởng mạnh 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 33 4.6 Kế hoạch tổ chức và nhân viên Xác định vai trò Lưu ý cho người có liên quan Cấu trúc lại theo việc chuyển pha Cái vào cái ra của kế hoạch tổ chức và nhân viên Bảng vai trò Kế hoạch triển khai nhân sự Sơ đồ tổ chức 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 34 Xác định vai trò Mục đích của việc lập kế hoạch tổ chức và nhân viên là làm sáng tỏ các vai trò trong dự án, không chỉ tạo ra sơ đồ tổ chức. Trong việc xác định các vai trò, phải làm sáng tỏ vai trò của các thành viên dự án, cũng như tất cả mọi người có liên quan kể cả khách hàng và người kí hợp đồng. 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 35 Bảng vai trò Tên việc Việc A Việc B Việc C Việc D Cán bộ X S S S S Cán bộ Y P P A A Cán bộ Z A A I I A: người chấp thuận P: người hỗ trợ S: người điều hành I: người cung cấp thông tin 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 36 Xác định quan hệ công tác Xác định các thủ tục báo cáo và khuôn mẫu tài liệu báo cáo. Thường xuyên xét duyệt và cấu trúc lại bản kế hoạch tổ chức theo mức độ tiến triển của dự án. ho Dựa trên cấu trúc phân việc WBS và kế hoạch lịch biểu để làm kế hoạch tổ chức. Tạo ra bảng vai trò, kế hoach bổ nhiệm nhân sự Lập sơ đồ tổ chức: sơ đồ đồ hoạ biểu diễn quan hệ báo cáo và quản lí của dự án 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 37 4.7 Kế hoạch mua sắm Kế hoạch mua sắm: xác định khi nào và sản xác phẩm hay dịch vụ gì cần mua từ bên ngoài. biểu, WBS Cái vào: Mô tả phạm vi, mô tả sản phẩm dự án, lịch Mô Cái ra: phương pháp đánh giá và ước lượng, quản lí đối tác – Phát biểu về công việc (SOW): xác định nội dung công việc cần chuẩn bị để đánh giá người làm hợp đồng dịch vụ khi sản phẩm mua được bàn giao 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 38 – Kế hoạch quản lí mua sắm: kiiểu hợp đồng, k Mẫu hợp đồng Hợp đồng Nội dung Giám sát Trách nhiệm công việc Vị trí công việc Thưởng Báo cáo cho Bản quyền Trách nhiệm khiếm khuyết 12/16/2004 12/16/2004 H. đồng giao phó Xử lí việc Người uỷ quyền Nói chung không trách nhiệm Quyết định theo hợp đồng Thời kì * tải việc Theo yêu cầu Người uỷ quyền Theo nghĩa vụ Hợp đồng gửi Theo dõi việc C.ti uỷ quyền Không có trách nhiệm Quyết định theo h. đồng Quyết định theo h. đồng Theo chỉ thị Công ti Không áp dụng 39 Bảo đảm việc Người uỷ quyền Có trách nhiệm Ng u.q quyết định Khi xong việc Không áp dụng Người uỷ quyền Có trách nhiệm 4 - Lập kế hoạch dự án 4.8 Kế hoạch chi cần thiết và đơn giá cần cho từng nhiệm vụ mức chi tiết, cộng thêm chi phí cho quản lí dự án và kế hoạch dự phòng rủi ro; có tính tới tổng chi trên và chính sách ngân phòng sách công ti Tài liệu kế hoạch chi: Chia tổng ngân sách ra dựa Chia trên các ước lượng thành các lớp dự án con cho việc kiểm soát thêm và đặt ngân sách đều kì Vạch ranh giới ngân sách: cũng gọi là ngân sách cố định, dùng làm cơ sở điều phối và kiểm soát qui trình dự án án Chi toàn dự án: được cho lúc lập kế hoạch Kế hoạch chi khởi đầu: dựa trên nhân sự, nguồn lực 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 40 Các mục chi dự án Phí nhân viên Giá hợp đồng con Giá vật tư Phí thuê máy Tin thuê nhà Phí văn phòng Phí đi lại và trao đổi Phí nhân viên Phí vật tư Phí bán và hành chính Thuế và phí khác Lương, thưởng, phúc lợi,… Giá cá nhân đối tác kinh doanh,… Mua phần mềm… PC, máy in … Thuê văn phòng cho dự án Giấy, bàn ghế, vật dụng văn phòng,… Phí đi lại và trao đổi phục vụ dự án Phí hỗ trợ kĩ thuật cho nhiều dự án Phí thiết bị CNTT,… Phí hoạt động văn phòng, quảng cáo Chi trực tiếp Chi gián tiếp Chi tiêu 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 41 4.9 Kế hoạch đảm bảo chất lượng “Chất lượng” là gì? tương đương “Sự thoả mãn của người dùng” Không đạt được bằng kiểm thử mà đạt được bằng việc thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng khi thực hiện dự án Chất lượng phần mềm: – chất lượng thiết kế, – chất lượng chương trình Các đặc trưng chất lượng phần mềm – – – Tính chức năng Tính sử dụng được Tính hiệu quả - Tính sinh lợi - Tính bảo trì được - Tính tin cậy được Kế hoạch đảm bảo chất lượng 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 42 Các đặc trưng chất lượng Chức năng – – – – – Thích hợp chủ định Đúng đắn Liên tác Tuân thủ chuẩn An ninh Tính sinh lợi – – – – – – – – Tính thích ứng môi trường Dễ cài đặt Điều chỉnh được theo chuẩn Tính đổi được Dễ phân tích Tính đổi được Tính ổn định Tính kiểm thử được Tính bảo trì được Tính dùng được – Tính hiểu được – Dễ học – Vận hành được Tính tin cậy – Chín muồi – Dung sai – Tính phục hồi được 4 - Lập kế hoạch dự án 43 Tính hiệu quả – Hiệu quả thời gian – Hiệu quả nguồn lực 12/16/2004 12/16/2004 4.10 Kế hoạch quản lí rủi ro “Rủi ro” là gì? Các biến cố tương lai có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới mục đích dự án. Thủ tục xây dựng bản kế hoạch quản lí rủi ro: – Nhận diện rủi ro – Định lượng rủi ro – Phát triển biện pháp xử lí: tránh, giảm thiểu, chấp nhận Kế hoạch dự phòng: dành sẵn ngân quĩ cho chi phí rủi ro và rủi ro lịch 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 44 4.11 Chuẩn bị bản kế hoạch dự án Bản kế hoạch dự án bao gồm tất cả những tài liệu đã mô tả trong phần 2 này nh Chuẩn bị tài liệu kế hoạch dự án nhất quán bằng cách phối hợp các tài liệu kế quán hoạch tương ứng trong một tài liệu đại ho cương. Các bản kế hoạch cụ thể về từng lĩnh vực được đưa vào bản kế hoạch dự ản tổng đư thể như các tài liệu phụ lục 12/16/2004 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 45 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online