{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

12_8nhungbiquyetthuphuclongnguoi_377 - Nhng b quyt thu phc...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nh ng bí quy t thu ph c ế lòng ng i ườ LÀM TH NÀO Đ KHI N N C I C A B N KHÁC BI T SO V I ƯỜ NH NG N C I KHÁC ƯỜ Vào năm 1936, m t trong 6 l i khuyên c a Dale Carnegie trong cu n Làm th nào đ có đ c nh ng ng i b n và ế ượ ườ gây nh h ng v i m i ng i chính là n c i. Trong l ch ưở ườ ườ s đã có bi t bao nhiêu n c i đã làm siêu lòng c nhân ế ườ lo i. L i khuyên c a ông đã đ c truy n sau m i th p k ượ và r t nhi u nhân v t n i ti ng trong lĩnh v c giao ti p, ng x đã r t ế ế nhi u l n trích câu nói đó trong các tác ph m vi t tay c a mình ho c ế trong bài phát bi u tr c ti p tr c đông đ o công chúng. Ch c n m t ế ướ d n ch ng đó thôi cũng đ đ cho th y s c nh h ng c a l i khuyên ưở Dale Carnegie nói v i chúng ta. Tuy nhiên, vào giai đo n chuy n đ i c a thiên niên k này, đã đ n lúc chúng ta ki m tra l i vai trò c a n c i ế ườ trong các quan h c p đ cao h n gi a con ng i v i nhau. Khi b n ệ ở ơ ườ đào sâu h n vào câu châm ngôn c a Dale, b n s th y n c i thoáng ơ ườ qua năm 1936 không ph i lúc nào cũng đem l i k t qu đ c bi t là trong ế đi u ki n ngày nay. Th c t , không có câu châm ngôn nào dù có đúng ế đ n đ n đâu đi chăng n a cũng không th đem l i hi u qu mãi mãi mà ế không đ c đi u ch nh, s a đ i. Đi u này cũng t ng t đ i v i câu ượ ươ châm ngôn c a Dale Carnegie. N c i toe toét l i th i không có tr ng l ng đ i v i xã h i ph c t p ườ ượ ngày nay. N u c i m t cách thoái mái quá đà tr c m t m t đám đông ế ườ ướ v i nhi u lo i ng i khác nhau thì ch c ch n n c i c a b n s b ườ ườ đánh giá là vô duyên. Hãy nhìn vào nh ng nhà lãnh đ o, nh ng nhà th ng thuy t và các nhà t b n l n trên th gi i và b n s h c t p ươ ế ư ế đ c r t nhi u bài h c quý giá. Đ i v i h n c i xu n nh ch ng có ý ượ ườ nghĩa gì b i m c đích c a h không ph i là xu n nh m i ng i đ đ t ườ nh ng gì h mong mu n. Nh ng ng i đ t đ c thành công trong m i ườ ượ giai đo n c a cu c đ i luôn tìm cách làm giàu thêm cho n c i c a ườ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
mình; và khi c i, n c i c a h s có tr ng l ng h n, gây đ c ườ ườ ượ ơ ượ nhi u nh h ng h n đ ng th
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}