nhom_2_cocacola_7371 - PHNTCHCHIN LC MARKETING CA COCACOLA...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
N L C MARKETING C A COCACOLA ƯỢ NHÓM2 M C L C A/ GI I THI U V CÔNG TY COCACOLA ................................................... 2 I/ S L C HÌNH THÀNH Ơ ƯỢ ......................................................................... 2 II/ L CH S V CÔNG TY COCACOLA VI T NAM Ử Ề ................................ 3 B/ PHÂN TÍCH MÔI TR NG VĨ MÔ ƯỜ ........................................................... 4 I/ MÔI TR NG KINH T ƯỜ ......................................................................... 4 1/ TĂNG TR NG KINH T ƯỞ .................................................................... 4 2/ M c lãi su t: ........................................................................................... 4 3/ L m phát: ................................................................................................ 4 II/ MÔI TR NG CÔNG NGH ƯỜ .............................................................. 4 III/ MÔI TR NG VĂN HÓA_XÃ H I ƯỜ .................................................. 5 IV/ MÔI TR NG NHÂN KH U H C ƯỜ ................................................... 6 V/ MÔI TR NG TOÀN C U ƯỜ : ............................................................... 6 VI/ MÔI TR NG CHÍNH TR _PHÁP LU T ƯỜ ......................................... 7 C/ MÔ HÌNH NĂM L C L NG C NH TRANH ƯỢ ......................................... 7 I/ CÁC Đ I TH NH P CU C TI M TÀNG .............................................. 7 II/ C NH TRANH GI A CÁC Đ I TH TRONG NGÀNH ...................... 7 III/ NĂNG L C TH NG L NG C A NG I MUA: ƯƠ ƯỢ ƯỜ ....................... 8 IV/ NĂNG L C TH NG L NG NHÀ CUNG C P: ƯƠ ƯỢ ............................ 8 V/ CÁC S N PH M THAY TH : .................................................................. 8 D/ PHÂN TÍCH CHI N L C MARKETING ƯỢ ................................................. 9 I/ PHÂN ĐO N VÀ L A CH N TH TR NG M C TIÊU ƯỜ .................... 9 1/ PHÂN ĐO N TH TR NG ƯỜ ................................................................. 9 2/ TH TR NG M C TIÊU ƯỜ ..................................................................... 9 II/ Đ NH V .................................................................................................... 10 III/ CHÍNH SÁCH S N PH M .................................................................... 11 IV/ CHÍNH SÁCH GIÁ ................................................................................. 13 V/ PHÂN PH I: ........................................................................................... 14 VI/ QU NG CÁO: ........................................................................................ 14 VII/ KHUY N MÃI: ...................................................................................... 15
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course Kỹ NăNG 12345 taught by Professor Google during the Spring '10 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 20

nhom_2_cocacola_7371 - PHNTCHCHIN LC MARKETING CA COCACOLA...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online