nangluccanhtranh - Theo t in Ting Vit Cnh tranh l hnh ng...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Theo kinh t chính tr h c ế ị ọ : C nh tranh s ganh đua v kinh t gi a nh ng ch th trong n n ế s n xu t hàng hoá,nh m giành gi t nh ng đi u ki n thu n l i trong s n xu t, tiêu th ho c tiêu dùng hàng ậ ợ hoá đ t đó thu đ c nhi u l i ích nh t cho mình. ể ừ ượ ề ợ Cạnh tranh là gì? Theo t đi n Ti ng Vi t ừ ể ế : C nh tranh là hành đ ng ganh đua, đ u tranh ch ng l i các cá nhân hay các nhóm, các loài vì m c đích giành đ c s t n ượ ự ồ t i, s ng còn, giành đ c l i nhu n, đ a v , s kiêu ượ ị ự hãnh, các ph n th ng hay nh ng th khác. ưở
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
So sánh gi a c nh tranh truy n th ng và hi n đ i: C nh tranh truy n th ng : ph i di t tr đ i th ừ ố c a mình b ng m i cách, dùng m i th đo n x o quy t nh m t o cho mình m t th đ c tôn ế ộ trên th tr ng đ khách hàng không th có l a ch n nào ườ khác. C nh tranh truy n th ng v t c n cho s phát tri n c a xã h i. C nh tranh hi n đ i : mang l i cho khách hàng nh ng giá tr gia tăng cao h n ho c/và m i l ơ ớ ạ h n ơ , ph c v khách hàng m t cách t t nh t đ khách hàng l a ch n mình ch không ph i l a ch n đ i th c nh tranh c a mình. C nh tranh hi n ủ ạ đ i là đ ng l c cho s phát tri n c a xã h i ể ủ .
Background image of page 2
L i th c nh tranh ế ạ Là s h u c a nh ng giá tr đ c thù, có th s d ng đ c ở ữ ị ặ ể ử ụ ượ đ “n m b t c h i”, đ kinh doanh có lãi. Khi nói đ n l i th ơ ộ ế ế c nh tranh, là nói đ n l i th mà m t doanh nghi p, m t qu c gia ế ế đang có và có th có, so v i các đ i th c nh tranh c a h . ủ ạ Năng l c c nh tranh ự ạ Là kh năng t n t i trong kinh doanh và đ t đ c m t s ồ ạ ượ ộ ố k t qu mong mu n d i d ng l i nhu n, giá c , l i t c ho c ế ướ ả ợ ứ ch t l ng các s n ph m cũng nh năng l c c a nó đ khai thác ấ ượ ư các c h i th tr ng hi n t i và làm n y sinh th tr ng m i. ơ ộ ị ườ ệ ạ ị ườ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
C H N G 1 Ư Ơ I Á T R A Ă V À Đ
Background image of page 4
: Là giá tr tăng thêm c a s n ph m d ch v . 1.Giá tr gia tăng n i sinh a. Khái ni m giá tr gia tăng n i sinh: Khái ni m giá tr gia tăng n i sinh đ c ph c p v i ượ ổ ậ mô hình “Dây chuy n giá tr ” (Value Chain) c a Michael Porter C ô ng đo n I C
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 48

nangluccanhtranh - Theo t in Ting Vit Cnh tranh l hnh ng...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online