nguoi_ban_ham_ho_0033 - Ngi bn hm h ngi mua hng h Hn mt th...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ng ườ i bán h ă m h , ng ườ i mua h ng h H ơ n m t th ế k tr ướ c, khi tr l i ph ng v n, Relph Waldo Emerson đ ã t ng nói “n ế u có ng ườ i có th vi ế t m t cu n sách hay h ơ n, thuy ế t giáo h p d n h ơ n ho c t o ra m t cái b y chu t hi u qu h ơ n hàng xóm, thì c th ế gi i s ào đế n tr ướ c c a nhà anh ta, m c dù có khi nhà anh ta sâu trong r ng”. Nh ư ng n ế u ch có th ế thì marketing th t đơ n gi n. Tuy nhiên, r t nhi u s n ph m m i ra m t th t b i, ch vì khách hàng đ ánh giá quá cao s n ph m c ũ còn các công ty l i quá coi tr ng s n ph m m i. Trong th tr ườ ng c nh tranh gay g t ngày nay, doanh nghi p mu n đư a đượ c s n ph m m i ra th tr ườ ng thành công ch c ch n c n nhi u “th thu t” h ơ n th ế . Nhi u công ty chi đế n hàng t đ ô la t o nên nh ng “b y chu t” hi u qu h ơ n, nh ư ng ch nh n đượ c nh ng cái nhìn th ơ c a khách hàng. Các nghiên c u ch ra r ng có t 40 đế n 90% s n ph m m i th t b i trên th tr ườ ng. T l này ph thu c vào t ng ngành ngh kinh doanh. Ví d , trong ngành công nghi p bán hàng tr n gói c a M đế n 30.000
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
s n ph m m i đượ c ra m t m i n ă m nh ư ng 70 đế n 90% s đ ó không trên giá hàng đượ c quá 12 tháng. Và h u h ế t nh ng s n ph m mang tính sáng t o nh t (ngh ĩ a là có tính độ t phá so v i nh ng s n ph m c ũ ) đề u th t b i. Theo m t nghiên c u m i đượ c ti ế n hành g n đ ây, có đế n 47% s n ph m m i ra m t th t b i, có ngh ĩ a g n 1 n a công ty t o b ướ c tiên phong trong các l ĩ nh v c m i đ ã b lo i kh i cu c ch ơ i. Tiêu bi u nh t: Webvan chi đế n h ơ n 1 t US$ t o ra ngành kinh doanh đủ m i hàng hóa qua m ng nh ư ng đ ã b phá s n vào tháng 7.2001 sau khi không ký đượ c h p đồ ng v i nh ng khách hàng đ ã k v ng. M c dù có đượ c s h tr quý báu c a Steve Jobs thu c công ty Apple, Jeff Bezos c a Amazon c ũ ng nh ư nhi u nhà đầ u t ư có “máu m t” khác nh ư ng Segway ch bán đượ c h ơ n 6000 xe đẩ y c a tr em sau 18 tháng ra m t (so v i s l ượ ng t 50.000- 100.000 nh ư d tính ban đầ u).
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

nguoi_ban_ham_ho_0033 - Ngi bn hm h ngi mua hng h Hn mt th...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online