xd_ke_hoach_marketing_5622 - Xây d ng k ho ch Marketting...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Xây d ng k ho ch Marketting ự ế ạ Page 1 of 22 XÂY D NG K HO CH MARKETING Ự Ế Ạ K ho ch marketing ph i rõ ràng, xúc tích và là tài li u đã đ c cân nh c k l ng giúp h ng d n b n th c ế ạ ả ệ ượ ắ ỹ ưỡ ướ ẫ ạ ự hi n ch ng trình marketing. Nó nên t p trung vào m c tiêu marketing c a b n và b n s làm th nào đ đ t ệ ươ ậ ụ ủ ạ ạ ẽ ế ể ạ đ c các m c tiêu đó. Dù công ty b n cung c p s n ph m hay d ch v , k ho ch marketing v n r t c n thi t ượ ụ ạ ấ ả ẩ ị ụ ế ạ ẫ ấ ầ ế và quy t đ nh s thành công c a b n. ế ị ự ủ ạ Sáu y u t c b n đ hình thành m t k ho ch marketing t t đ c đ a ra d i đây. B n ch c n vi t m t ế ố ơ ả ể ộ ế ạ ố ượ ư ướ ạ ỉ ầ ế ộ hay hai câu cho m i ph n.... hay b n có th tách chúng ra thành nh ng đi m nh riêng bi t. ỗ ầ ạ ể ữ ể ỏ ệ 1. M c đích ụ M c đích ụ M c đích chung c a b t kỳ m t k ho ch marketing nào là nh m làm t i đa hoá l i nhu n c a doanh nghi p. ụ ủ ấ ộ ế ạ ằ ố ợ ậ ủ ệ Nh ng đi u này quan tr ng nh th nào v i công ty b n? Hãy làm rõ đi u đó đây. N u b n là nhà thi t k ư ề ọ ư ế ớ ạ ề ở ế ạ ế ế qu n áo cho tr em, m c đích c a b n ph i là "ph i bán đ c nhi u váy áo cho tr con nh t m c chi phí ầ ẻ ụ ủ ạ ả ả ượ ề ẻ ấ ở ứ đ n v th p nh t". N u b n là m t chuyên gia vi tính đ c l p chuyên giúp đ các công ty s d ng Internet, ơ ị ấ ấ ế ạ ộ ộ ậ ỡ ử ụ m c đích c a b n ph i là "làm th nào đ có th b phí th i gian ph c v v i nhi u khách hàng v i chi phí ụ ủ ạ ả ế ể ể ỏ ờ ụ ụ ớ ề ớ th p nh t có th ". ấ ấ ể Có m t s đi u b n ph i suy tính đ n khi th o ra ph n này: ộ ố ề ạ ả ế ả ầ • M c đích c a k ho ch marketing c a b n ph i rõ ràng. B ng cách đ a ra và so n th o thành văn ụ ủ ế ạ ủ ạ ả ằ ư ạ ả b n, b n có th t p trung vào đúng d đ nh c a mình. ả ạ ể ậ ự ị ủ • Nhi u doanh nghi p cho r ng k ho ch marketing c a h đ a ra công chúng, đ c in n, hay vi t ề ệ ằ ế ạ ủ ọ ư ượ ấ ế thành qu ng cáo, vv. Đó không ph i là m c đích mà là sách l c. K t qu cu i cùng c a chúng đ u là ả ả ụ ượ ế ả ố ủ ề làm tăng l i nhu n c a công ty. ợ ậ ủ • N u b n g p khúc m c trong vi c tìm ra câu tr l i cho câu h i "m c đích c a k ho ch marketing ế ạ ặ ắ ệ ả ờ ỏ ụ ủ ế ạ c a tôi là gì?", b n có th tr l i câu h i " T i sao tôi ph i làm marketing?" Câu tr l i cho hai câu ủ ạ ể ả ờ ỏ ạ ả ả ờ h i này là gi ng nhau. ỏ ố 2. Khách hàng m c tiêu c a b n ụ ủ ạ Khách hàng m c tiêu ụ Đ có th ti p c n đ c v i khách hàng m c tiêu, b n ph i bi t đ c h là ai. Tìm ra đ c đi m n i b tc h là ai....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 22

xd_ke_hoach_marketing_5622 - Xây d ng k ho ch Marketting...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online