{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

kynangdongviennhanvien_1675 - 1 TI LiU K NNG NG VIN NHN VIN...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 TÀI Li U K NĂNG Đ NG VIÊN NHÂN VIÊN
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 1. T i sao ph i quan tâm t i đ ng c làm ớ ộ ơ vi c ? Đ ng c ch s c m nh tác đ ng lên m t ng i ho c s c ơ ỉ ứ ườ m nh r y sinh ngay trong lòng anh ta, thúc đ y ng i đó ườ hành đ ng h ng t i m t m c tiêu nh t đ nh. M t nhân ướ viên có đ ng c làm vi c cao là m t ng i năng đ ng, ơ ườ ch u đ u t s c l c và tinh th n đ hoàn thành công ư ứ ự vi c c a mình và đ t đ c ch tiêu đ ra ượ M t nguyên t c c b n trong qu n tr là : Hi u qu làm ơ ả vi c : f (năng l c * đ ng c ). Do đó nhi m v c a nhà ơ ụ ủ qu n lý là kh i ngu n đ ng c và xây d ng m t h ơ ơ th ng đ ng viên có hi u qu .
Background image of page 2
3 2. Các c p b c nhu c u theo Maslow NHU C U T TH HI N : Ể Ệ Giao trách nhi m, y quy n M r ng công vi c. ở ộ NHU C U Đ C TÔN TR NG : ƯỢ Bi u d ng / khen th ng. ươ ưở Kêu g i tham gia. NHU C U XÃ H I : T o không khí tho i mái. Xây d ng tinh th n đ ng đ i Cung c p thông tin. NHU C U AN TOÀN : C i ti n đi u ki n làm vi c. ả ế Ti n th ng / thù lao ưở NHU C U SINH LÝ : Ti n l ng. ề ươ Đi u ki n làm vi c T th hi n ể ệ Đ c tôn tr ng ượ Xã h i An toàn Sinh lý
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 2. Các c p b c nhu c u theo Maslow Nguyên t c ho t đ ng c a kim t tháp này là : cho đ n khi ế nào nh ng nhu c u phía d i còn ch a đ c th a mãn thì th t ầ ở ướ ư ượ khó mà ti p t c lên các nhu c u c p cao h n. ế ầ ở ấ ơ Áp d ng trong lãnh v c đ ng c làm vi c : ơ Nh ng nhu c u sinh lý : Đó là nh ng nhu c u c b n và thi t y u ơ ả ế ế đ t n t i. Bao g m nh ng nhu c u nh ăn m c, trú ng d i m t ể ồ ư ụ ướ mái nhà. .. Nhu c u sinh lý th ng không kích thích nhân viên đ t ườ hi u qu t t h n trong công vi c c a mình. ả ố ơ Nh ng nhu c u v an toàn : Khi các cá nhân nghĩ đ n vi c b o ế đ m cho t ng lai thì có nghĩa là h đang có nh ng nhu c u v an ươ toàn trong công ăn vi c làm, trong ti t ki m, trong vi c đóng b o ế hi m, . ..
Background image of page 4
5 2. Các c p b c nhu c u theo Maslow Nh ng nhu c u v xã h i : Nhu c u giao ti p v i ng i khác và g t ế ườ hái nh ng l i ích t các m i quan h v i bên ngoài xã h i, mu n có ệ ớ c m giác đ c là thành viên c a m t t p th , m t h i đoàn, m t
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 35

kynangdongviennhanvien_1675 - 1 TI LiU K NNG NG VIN NHN VIN...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online