{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

10_bi_quyet_gianh_lai_niem_vui_noi_cong_so_6758 - 10 b quyt...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
10 bí quy ế t giành l i ni m vui n ơ i công s Đượ c làm vi c t i Google qu là m t c ơ h i hi ế m có. đ ó, các nhân viên đượ c ph c v ă n u ng mi n phí, các k s ư đượ c phép dành 20% qu th i gian làm vi c cho d án riêng. Môi tr ườ ng làm vi c t i đ ây luôn sinh độ ng và khuy ế n khích l i t ư duy sáng t o. Google t o ra đ i u ki n làm vi c t t nh t cho nhân viên, gi ng nh ư Genentech hay các công ty khác trong top 100 công ty hàng đầ u do t p chí Fortune bình ch n.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tuy nhiên, nh ng chính sách đ ó l i khi ế n nhân viên lao đầ u vào công vi c, v t ki t s c l c c a h để r i phá v th ế cân b ng gi a cu c s ng và công vi c. Ngh ĩ a là, m t công ty t t ch ư a ch c đ ã phù h p v i t t c m i ng ườ i, m t công vi c t t c ũ ng không th khi ế n ng ườ i ta luôn luôn vui v . D ướ i đ ây là 10 bí quy ế t giúp b n làm vi c n ơ i công s v i n c ườ i th ườ ng tr c trên g ươ ng m t: 1. T mang l i ni m vui cho mình H nh phúc ph n l n là do t k ám th mà nên. Nhi u ng ườ i đ ã t ng tranh lu n v v n đề này, nh ư ng th c t ế là chúng ta có th t bi ế n mình thành nh ng ng ườ i h nh phúc. Lý thuy ế t này nghe có v đơ n gi n nh ư ng nh ng đ i u đơ n gi n l i th ườ ng r t khó th c hi n. Giá nh ư m i chúng ta đề u tìm đượ c nh ng ông ch th t t t, tuy nhiên, hãy ch p nh n th c t ế r ng đ i u đ ó không th x y ra. Do đ ó, hãy suy ngh ĩ tích c c v công vi c c a b n. Hãy h ướ ng t i nh ng khía c nh c a công vi c làm b n thích thú. Tránh xa nh ng ng ườ i không ư a b n và nh ng cu c tán g u vô b . Ti ế p c n v i nh ng đồ ng nghi p b n th y h p v i mình và làm vi c cùng v i h . B ng nh ng vi c nh ư v y, b n s t làm mình vui v trong công vi c.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

10_bi_quyet_gianh_lai_niem_vui_noi_cong_so_6758 - 10 b quyt...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online