25_bi_mat_ban_hang_5193 - Su tm trn Internet 25 b mt bn hng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m trên Internet Nguy n V ă n Ti ế ng 25 bí m t bán hàng Làm th nào để s n ph m c a tôi n i b t h ơ n so v i các đố i th c nh tranh? Tôi ph i gi i quy ế t các khi ế u n i c a khách hàng ra sao? Tôi nên c ư x th ế nào để đượ c các đơ n đặ t hàng?… Để tr l i các câu h i trên, m t s chuyên gia hàng đầ u, tác gi c a nh ng cu n sách v bán hàng s chia s các kinh nghi m c a h . Brian Tracy - ch t ch hãng Brian Tracy International, California, tác gi m t s cu n sách n i ti ế ng, trong đ ó có cu n Advanced Selling Strategies (Chi ế n l ượ c bán hàng hi u qu ) và Great Little Book on Successful Selling (Cu n sách nh h u ích cho ho t độ ng bán hàng thành công): Bí quy ế t bán hàng cho nh ng công ty l n đầ u gia nh p th tr ườ ng. 1. Bán l i ích, ch không bán đặ c đ i m . Sai l m l n nh t mà các công ty th ườ ng m c ph i là h ướ ng s t p trung vào đặ c đ i m c a s n ph m/d ch v . Thay vì làm nh ư v y, b n hãy chú ý đế n l i ích c a s n ph m/d ch v và nh n m nh nh ng tác d ng, hi u qu c a chúng. Hãy luôn t p trung vào nh ng ích l i mà s n ph m t o ra cho các khách hàng c a b n. 2. Bán cho nh ng ng ườ i có v nh ư s mua s n ph m c a b n . Khách hàng ti m n ă ng là nh ng ng ườ i r t quan tâm đế n s n ph m/d ch v c a b n, h c ũ ng là nh ng ng ườ i có quy ế t đị nh mua s m r t nhanh chóng. N ế u b n đ ang bán máy photocopy, đừ ng c g ng bán cho nh ng ng ườ i ch ư a t ng mua m t chi ế c máy photocopy, mà hãy bán cho nh ng ng ườ i đ ã s h u m t chi ế c máy, hay nh ng ng ườ i mà b n bi ế t ch c r ng h đ ang r t quan tâm t i vi c mua cho mình m t chi ế c máy. Hãy cho h th y s n ph m c a b n n i tr i nh ư th ế nào. 3. Khác bi t hoá s n ph m c a b n . T i sao các khách hàng l i mua s m s n ph m/d ch v c a công ty b n ch không ph i là c a các đố i th c nh tranh? M i ng ườ i không thích phá b s quen thu c và ti n nghi th ườ ng ngày c a mình để th m t cái gì đ ó m i m . Vì v y, hãy đư a ra cho các khách hàng ba lý do thích h p để dùng th s n ph m c a b n, ví d , s n ph m/d ch v c a b n có t c độ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course Kỹ NăNG 12345 taught by Professor Google during the Spring '10 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 4

25_bi_mat_ban_hang_5193 - Su tm trn Internet 25 b mt bn hng...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online