{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

30_7lap_ke_hoach_kinh_doanh_cua_doanh_nghiep_2987 - TI LIU...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TÀI LI U NÀY THÍCH H P CHO NH NG AI? T p tài li u này đ c thi t k ch y u cho các doanh nghi p s n xu t c a Vi t ượ ế ế ế Nam đ c t ch c d i d ng công ty trách nhi m h u h n ho c công ty c ph n. ượ ướ Trong giai đo n hi n t i c a quá trình chuy n đ i n n kinh t , ph n l n các công ty ế d i d ng này thu c lo i doanh nghi p v a và nh (SME). Nó cũng có ích cho các ướ doanh nghi p s n xu t t nhân có t m c , nh ng doanh nghi p đang d ki n phát ư ế tri n công vi c kinh doanh c a mình. " K ho ch kinh doanh" nghĩa là gì? ế T i các doanh nghi p nh h n, ng i ch doanh nghi p th ng coi nh ng c ơ ườ ườ ơ h i kinh doanh trong t ng lai luôn r ng m , và h gi nh ng k ho ch c a mình ươ ế “trong đ u”. Còn nh ng doanh nghi p có t m c l n h n, ng i ta có th lên nh ng ỡ ớ ơ ườ k ho ch tài chính chi ti t và th c hi n hàng lo t công vi c nghiên c u th tr ng. ế ế ườ Vi c l p k ho ch kinh doanh có th đáp ng đ c c hai yêu c u trên. K t qu s ế ượ ế ả ẽ là m t tài li u t ng đ i súc tích mô t doanh nghi p và nh ng d đ nh c a ch doanh ươ nghi p cho t ng lai c a nó. B n k ho ch kinh doanh này cũng có th đ c s d ng ươ ế ượ cho nhi u m c đích khác nhau, và nh v y hình th c trình bày c a b n k ho ch ph ư ế thu c vào m c đích c th c a nó. T i sao c n l p m t k ho ch kinh doanh ế Vi c chu n b b n k ho ch t o c h i hoàn thi n nh ng ph ng pháp k ế ơ ươ ế ho ch hoá đ c s d ng trong công vi c kinh doanh, đ ng th i giúp cho vi c trình bày ượ v doanh nghi p c a b n tr c các đ i tác khác mang tính chuyên nghi p h n. B n có ướ ơ th quy t đ nh l p m t k ho ch nh m đáp ng m t hay nhi u nhu c u c th nh : ế ế ư Tìm ki m ngu n tài tr – m t k ho ch kinh doanh t t là công c ế ế tính thuy t ph c nh t b n có th s d ng, đ ng th i cũng là tài li u b t bu c ế ph i có đ i v i các t ch c tài chính. Đ a ra đ nh h ng – quá trình chu n b b n k ho ch giúp b n suy nghĩ ư ướ ế m t cách khách quan v doanh nghi p c a mình, v nh ng đi m m nh và đi m y u n i t i, nh ng c h i và m i đe do t bên ngoài, s c n thi t và ế ơ ạ ừ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 38

30_7lap_ke_hoach_kinh_doanh_cua_doanh_nghiep_2987 - TI LIU...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online