{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chapter_14_thuc_hien_cac_chuong_trinh_marketing_9076

chapter_14_thuc_hien_cac_chuong_trinh_marketing_9076 - THC...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TH C HI N CÁC CH ƯƠ NG TRÌNH MARKETING 1. Quan h gi a ho ch đị nh chi ế n l ượ c và th c hi n chi ế n l ượ c 2. M t vài h ướ ng d n chung v vi c th c hi n chi ế n l ượ c thành công 3. Ti ế n trình th c hi n chi ế n l ượ c Marketing 4. T ch c b ph n Marketing 1. Quan h gi a ho ch đị nh chi ế n l ượ c và th c hi n chi ế n l ượ c. Th c hi n chi ế n l ượ c là m t ti ế n trình chuy n các chi ế n l ượ c và k ế ho ch marketing thành nh ng ho t độ ng marketing c th nh m hoàn thành các ch ươ ng trình marketing. M t chi ế n l ượ c marketing xu t s c c ũ ng s tr thành ít giá tr n ế u Công ty th t b i trong vi c th c hi n đ úng chi ế n l ượ c y. Vi c th c hi n chi ế n l ượ c bao hàm s huy độ ng nhân l c, v t l c, tài l c c a Công ty chuy n thành các ho t độ ng hàng ngày, hàng tu n, hàng tháng đủ h u hi u để đư a k ế ho ch chi ế n l ượ c đế n thành công. Trong khi ho ch đị nh chi ế n l ượ c tr l i câu h i “cái gì” và “t i sao” c a nh ng hành độ ng marketing thì vi c th c hi n nêu rõ ai, đ âu, khi nào và làm th ế nào. Chi ế n l ượ c marketing và s th c hi n chi ế n l ượ c có quan h m t thi ế t v i nhau. Th nh t: chi ế n l ượ c xác đị nh nh ng ho t độ ng th c hi n nào là c n thi ế t Th hai: kh n ă ng th c hi n s nh h ưở ng đế n quy ế t đị nh c a Ban giám đố c. Ch ng h n, Ban giám đố c s tránh m t cu c t n công n ế u nh ư nhân l c và tài l c để th c hi n chi ế n l ượ c này. Vi c th c hi n th ườ ng r t khó kh ă n và ph c t p: nhi u nhà ho ch đị nh chi ế n l ượ c cho r ng: đ a s các tr ườ ng h p chi ế n l ượ c marketing không thành công là do chúng đượ c th c hi n quá kém c i.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Thành tích th p có th là k ế t qu t nh ng chi ế n l ượ c d ho c t nh ng chi ế n l ượ c hay nh ư ng th c hi n kém. Th ườ ng khó mà xác đị nh đượ c xem thành tích th p do chi ế n l ượ c t i, vi c th c hi n kém c i hay c hai. M t s lý do khi ế n vi c th c hi n không thành công . Vi
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

chapter_14_thuc_hien_cac_chuong_trinh_marketing_9076 - THC...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online