cachthongbao_2299_9493 - Cách thông báo nh ng tin x u...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Cách thông báo nh ng tin x u ữ ấ Ngay trong nh ng th i đi m khó khăn, b n và công ty v n đ ng v ng?Trong xu ữ ờ ể ạ ẫ ứ ữ th kinh t hi n nay, b n th ng xuyên ph i đ i m t v i nh ng b t tr c trong ế ế ệ ạ ườ ả ố ặ ớ ữ ấ ắ vi c kinh doanh, đ i lo i nh c phi u c a công ty r t giá, b n ph i thôi vi c ệ ạ ạ ư ổ ế ủ ớ ạ ả ệ m t n a s nhân viên, nguy c phá s n đang đe do ... ộ ử ố ơ ả ạ Vì đây là những thông tin chẳng tốt lành gì nên không ai muốn thông báo chúng và sự tránh né này chỉ góp phần làm tăng sự căng thẳng và lo sợ. Các nhân viên cần và có quyền biết liệu công việc có trôi chảy, công ty có phải đóng cửa hoặc bị mất một đối tác quan trọng hay không. Dù bạn là người đưa ra quyết định hay chỉ là người báo tin, những bí quyết sau sẽ giúp bạn giữ được thể diện của bản thân, hình ảnh của công ty và những mối quan hệ lâu dài....
View Full Document

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course Kỹ NăNG 12345 taught by Professor Google during the Spring '10 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 2

cachthongbao_2299_9493 - Cách thông báo nh ng tin x u...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online