Cac_quy_tac_trong_ho - Cc quy tc trong hi ngh bn trn Vic hiu su sc cc nghi thc trn bn m phn khng ch quan trng i vi cc nh ngoi giao m cn quan trng i

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Các quy t c trong h i ngh bàn tròn Vi c hi u sâu s c các nghi th c trên bàn đ àm phán không ch quan tr ng đố i v i các nhà ngo i giao mà còn quan tr ng đố i v i c các doanh nhân. M t c ch ho c l i nói không thích h p có th phá h ng n t ượ ng mà b n mu n t o ra v i các đố i th trên th ươ ng tr ườ ng. V y, b n c n ph i chu n b nh ng gì tr ướ c m t cu c g p m t quan tr ng để không x y ra b t c m t s ơ xu t nào?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Xác đị nh các thành viên trong phái đ oàn đ àm phán Tr ướ c b t c m t cu c g p m t quan tr ng nào c ũ ng đề u ph i chu n b tr ướ c. C n ph i xác đị nh rõ ch c danh và nhi m v c a t t c các thành viên trong đ oàn đ àm phán c a đố i tác. B n ph i bi ế t ai th c s là ng ườ i có quy n quy ế t đị nh cu i cùng để dành s chú ý đế n ng ườ i này nhi u nh t trong cu c g p m t. Nhi u khi, đ ó không ph i là tr ưở ng đ oàn mà là ng ườ i lãnh đạ o b ph n có liên quan nhi u nh t đế n n i dung c a cu c đ àm phán. Ch sau khi xác đị nh đượ c t t c nh ng thông tin trên, b n m i ch đị nh nh ng thành viên trong phái đ oàn c a mình. N ế u b n ch n chính xác các thành viên, có ngh ĩ a b n đ ã n m trong tay 80% c a s thành công. Để làm t t vi c này, b n ph i l ư u ý m t s đ i m sau: s l ượ ng thành viên c a hai phái đ oàn đ àm phán ph i gi ng nhau; ch c danh c a các thành viên ph i t ươ ng đươ ng nhau, th m chí, n ế u trong m t phái đ oàn, ng ườ i lãnh đạ o b ph n đ i cùng v i tr l ý thì trong phái đ oàn còn l i c ũ ng ph i theo đ úng nh ư v y, cách th c này còn đượ c g i là “m t đố i m t”; nh ng thành viên trong phái đ oàn ph i th c s c n thi ế t cho cu c đ àm phán, n ế u không hi u qu c a cu c đ àm phán s t l ngh ch v i s thành viên trong phái đ oàn. Trong tr ườ ng h p ng ượ c l i n ế u công ty b n là phía có sáng ki ế n t ch c bu i đ àm phán, thì b n ph i l a ch n nh ng thành viên c a mình nh ư th ế nào? Vi c này ph thu c hoàn toàn vào m c đ ích c a b n. N ế u b n đị nh gi i thi u v i đố i tác v m t d án m i c a mình, thì s l ượ ng thành viên không h n ch ế . Còn n ế u b
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course Kỹ NăNG 12345 taught by Professor Google during the Spring '10 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 7

Cac_quy_tac_trong_ho - Cc quy tc trong hi ngh bn trn Vic hiu su sc cc nghi thc trn bn m phn khng ch quan trng i vi cc nh ngoi giao m cn quan trng i

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online