rat_thanh_cong_phan_1__1223 - Rt thnh cng v thnh cng l c mt...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
R t thành công và thành công là c m t s khác bi t l n (Ph n 1) H không ph i là nh ng c u quan ch c cao c p và c ũ ng ch ng đượ c h u thu n v chính tr . H không có nh ng th ế l c b o tr sau l ư ng và c ũ ng ch ng đượ c l i l c gì t s “phân chia” tài s n qu c gia. H gây d ng s nghi p t con s không đạ t đượ c thành công nh vào m t giá tr duy nh t: giá tr cá nhân . V i tu i đờ i t 30-40, các doanh nhân này đ ã là ch nhân c a nh ng doanh nghi p l n và có nh h ưở ng đế n n n kinh t ế Nga đươ ng đạ i. V y đ i m khác bi t c a nh ng con ng ườ i này là
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
gì? Nh ng đặ c tính nào giúp h v ươ n t i đỉ nh cao để tr thành nh ng ng ườ i giàu sang và có nh h ưở ng t i xã h i? Trong cu c s ng, khái ni m thành công chia con ng ườ i ra làm ba lo i: r t thành công, thành công và th t b i. Lo i ng ườ i đầ u tiên luôn là m c tiêu chú ý c a c ng đồ ng, cu c s ng c a h là hình m u để nhi u ng ườ i khác noi theo. Nh ng tính cách nào giúp h v ươ n t i đỉ nh cao là đ i u mà các chuyên gia tâm l ý luôn đ au đầ u để tìm l i gi i đ áp. V i m t kho ng th i gian dài làm vi c v i các các doanh nhân “r t thành công” c ươ ng v chuyên gia tâm lý, Marina Melia có nhi u đ i u ki n để quan sát h k h ơ n. Theo bà, nh ng doanh nhân thành đạ t trong xã h i Nga hi n đạ i đượ c chia làm ba lo i: Th nh t, đ ó là nh ng c u quan ch c trong b máy chính quy n Liên Xô c ũ đ ã bi ế t cách ph n ng nhanh chóng tr ướ c s thay đổ i c a th i cu c. Hi n nay, h nh ng ông ch c a các t p đ oàn v d u l a, khí đố t ho c các l ĩ nh v c công nghi p nhi u l i nhu n khác. Th
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course Kỹ NăNG 12345 taught by Professor Google during the Spring '10 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 5

rat_thanh_cong_phan_1__1223 - Rt thnh cng v thnh cng l c mt...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online