{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

10_sieu_quy_luat_ban_hang_3635 - 1 K nng bn hng 10 siu quy...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 K năng bán hàng w w w . y o u t e m p l a t e s . c o m | K n o w l e d g e m u s t b e s h a r e d Collection 10 “siêu” quy lu ật bán h àng M ột cu ộc điều tra gần đây của h ãng Gallup v ề tính trung thực và đạo đức kinh doanh đ ã x ếp hạng những nhân vi ên bán hàng ôtô và b ảo hiểm đứng cuối bảng danh sách. C òn hãng th ống kê Bill Brooks ước tính rằng hơn 85% khách hàng có cái nhìn tiêu c ực về tất cả đội ng ũ nhân vi ên bán hàng. Tuy nhiên, m ọi việc không đến nỗi quá tệ như vậy: bạn có thể chứng minh đó là sai lầm của phần đông mọi người. Tr ên th ực tế, bán hàng là m ột “si êu” k ỹ năng không dễ d àng thành th ục. Và b ạn sẽ cần đến những “si êu” quy lu ật để biến hoạt động bán hàng tr ở th ành m ột trong những nhiệm vụ đơn giản v à thành công nh ất: Quy lu ật 1. Gi ữ cho miệng của bạn đóng kín trong khi đôi tai mở to. Điều n ày là r ất quan tr ọng trong một vài phút đầu ti ên c ủa bất cứ giao dịch bán h àng nào. B ạn cần nhớ rằng: 1. Đừng nói về bản thân. 2. Đừng nói về các sản phẩm/dịch vụ của bạn. 4. Và hơn tất cả, đừng rao giảng bán h àng thái quá! Hi ển nhi ên, b ạn muốn giới thiệu về bản thân. Bạn muốn cho khách h àng ti ềm năng biết t ên mình và m ục đích của cuộc giao tiếp bán h àng (tr ực tiếp hay qua điện thoại), nhưng những điều đó đều không thích hợp. Rốt cuộc, tại điểm n ày, b ạn có thể nói về cái g ì v ới khách hàng? Trước tiên, hãy l ắng nghe họ, lắng nghe những nhu cầu v à mong mu ốn của họ. Rồi trên cơ sở đó bạn m ới bắt đầu cuộc hội thoại sao cho thích hợp nhất với những mong muốn đó. Quy lu ật 2. Bán hàng v ới những câu hỏi, không phải các câu trả lời. B ạn h ãy nh ớ kỹ điề u này: “Không ai quan tâm t ới việc bạn tuyệt vời như thế n ào, n ếu bạn chưa cho họ thấy rằng họ là nh ững người tuyệt vời”.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern