{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

6_ky_nang_gioi_thieu_bien_nguoi_nghe_thanh_khach_hang_6777

6_ky_nang_gioi_thieu_bien_nguoi_nghe_thanh_khach_hang_6777...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m trên Internet Nguy n V ă n Ti ế ng 6 k n ă ng gi i thi u để bi ế n ng ườ i nghe thành khách hàng N ế u mu n giành đượ c tình c m c a ng ườ i nghe và bi ế n h thành khách hàng c a mình, b n ph i bi ế t th t ra “nh ng l i có cánh” để thu hút s chú ý c a h . Công vi c này không d dàng chút nào, b i nó đ òi h i b n m t s k n ă ng và ki ế n th c nh t đị nh. Trình bày và gi i thi u là cách th c để b n truy n đạ t thông tin t i ng ườ i nghe. Trong ho t độ ng ti ế p th và bán hàng, vi c này đ óng vai trò r t quan tr ng. Lúc đầ u, m i ng ườ i ghé qua công ty b n ch để “xem cho bi ế t” các s n ph m/d ch v mà b n đ ang cung c p, nh ư ng r i tr ướ c s c thuy ế t ph c c a nh ng l i gi i thi u, h quy ế t đị nh mua hàng ngay. Th t tuy t! Ch c b n c ũ ng mu n mình có đượ c nh ng k n ă ng nh ư v y ph i không? M i b n tham kh o 6 l i khuyên d ướ i đ ây để đ i u ch nh các k n ă ng trình bày, gi i thi u c a mình: 1. Phù h p v i nhu c u c a ng ườ i nghe Cách nhanh nh t để khi ế n ng ườ i nghe b đ i là b n ch toàn nói v nh ng đ i u mà b n thân b n mu n nghe. Đ úng là nh ư v y đấ y! Và n ế u b n mu n thu hút các khách hàng ti m n ă ng, b n ph i bi ế t nói ra nh ng đ i u mà h mu n nghe. Các chuyên gia ti ế p th cho r ng ph n l n m i ng ườ i đề u thu c m t trong b n nhóm sau: - Lãnh đạ o : Đ ó là nh ng ng ườ i luôn b n r n, vì th ế h mu n b n b t đầ u và k ế t thúc đ úng gi , đồ ng th i h ch quan tâm đế n nh ng v n đề chính y ế u.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

6_ky_nang_gioi_thieu_bien_nguoi_nghe_thanh_khach_hang_6777...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online