ban_co_biet_thuyet_phuc_khach_hang_5792 - Su tm trn...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m trên Internet Nguy n V ă n Ti ế ng B n có bi ế t thuy ế t ph c khách hàng? B n có mu n khách hàng hi n t i và khách hàng ti m n ă ng nói đồ ng ý v i đề ngh c a b n m t cách th ườ ng xuyên h ơ n không? N ế u b n tr l i “Có”, thì b n c n ph i n m v ng m t s nguyên t c nh t đị nh. Đ ôi khi, chính nh ng ng ườ i không cùng l ĩ nh v c v i chúng ta l i có th giúp ta thành công h ơ n trông s nghi p. M t ng ườ i trong s đ ó chính là Robert Cialdini - ti ế n s ĩ tri ế t h c, giáo s ư Tr ườ ng t ng h p bang Arizona, ng ườ i phát ngôn chính c a cu c h p th ườ ng niên mang tên Million Dollar Round Table (t m d ch là Bàn tròn c a nh ng ý t ưở ng đ áng giá ti n tri u), đượ c t ch c t i New Orleans. Ông đ ã th c hi n g n nh ư m t bài thuy ế t trình hoàn ch nh v i tên g i “Nguyên t c thuy ế t ph c”. Tr ướ c khi tìm hi u nh ng nguyên t c này, b n hãy suy ngh ĩ v 4 câu h i sau đ ây để tìm hi u nguyên nhân nh ng khó kh ă n c a b n khi thuy ế t ph c khách hàng hi n t i và khách hàng ti m n ă ng. 1. Li u k ế t qu có kh quan h ơ n không, khi b n nói cho khách hàng ti m n ă ng và khách hàng hi n t i r ng h s đạ t đượ c gì n ế u h ch p thu n đề ngh c a b n, ho c h s đ ánh m t đ i u gì n ế u h không đồ ng ý v i b n? 2.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

ban_co_biet_thuyet_phuc_khach_hang_5792 - Su tm trn...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online