{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

niem_tin_trong_su_phat_trien_ben_vung_cua_dn_237 - Nim tin...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ni m tin trong s phát tri n b n v ng c a doanh nghi p Stever Robbins là nhà sáng l p đồ ng th i là ch t ch c a hãng t ư v n Leadership Decision - m t công ty chuyên cung c p d ch v đ ào t o CEO và xây d ng các chi ế n l ượ c phát tri n cho doanh nghi p. Trong bài vi ế t này, Stever Robbins s chia s v i b n ch đề : “T m quan tr ng và làm th ế nào để gi đượ c ni m tin trong kinh doanh”. H i : Chúng tôi đ ã đ ánh m t lòng tin. Làm th ế nào tôi có th l y l i lòng tin c a các nhân viên? Làm sao công ty c a tôi có th l y l i lòng tin c a c ng đồ ng sau khi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
chúng tôi đ ã th i ch t độ c ra bãi đấ t đị a ph ươ ng? Làm th ế nào nhóm qu n lý c a tôi có th l y l i lòng tin c a nhau sau m t cu c chi ế n tranh giành quy n l c? Tr l i : B n có tin tôi không? S th c là b n không th l y l i đượ c lòng tin. B n nghi ng ư ? Hãy nh l i nh ng l n b n b ph n b i. K l a đả o có bao gi tìm đượ c cách để tr l i trong trái tim b n n a không? N ế u b n gi ng nh ư hàng ngàn ng ườ i tôi đ ã h i, thì câu tr l i là “Không bao gi .” Lòng tin ch có th đượ c m t l n và m t đ i m t l n. M t khi lòng tin đ ã m t, nó s m t đ i mãi mãi. Vì th ế , hãy h i xem làm cách nào chúng ta có th gi đượ c lòng tin c a ng ườ i khác ngay t đầ u. Ch ng có bí m t nào c : n ế u b n mu n đượ c tin, đơ n gi n là hãy t ra đ áng tin c y. Đ ôi khi b n ch u nh ng s c ép bu c b n hành độ ng ng ượ c l i, nh ư ng n ế u b n đầ u hàng, b n s m t đ i lòng tin c a nh ng ng ườ i khác, và m t v ĩ nh vi n. Hãy nói th t Tôi đ ã nghe vô s các cu c th o lu n v vi c m t ai đ ó không th nói th t v i khách hàng, nhà cung c p, nhân viên, c đ ông hay c ng đồ ng. Có th chúng ta cho r ng h không th đố i m t v i s th c đ ó, ho c s th c đ ó s làm m t hình nh đẹ p v ta, ho c vì chúng ta không mu n nh n trách nhi m v i các h u qu x y ra. Vì th ế , chúng ta “bênh v c” quan đ i m “không nói th t” này. Chúng ta “l ng b i c nh” cho nó th t khéo léo. Chúng ta “bóp méo” nó. Tóm l i, chúng ta nói d i.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

niem_tin_trong_su_phat_trien_ben_vung_cua_dn_237 - Nim tin...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online