vi_sao_cac_doanh_nhan_can_co_chi_so_iq_cao_hon_muc_tb_phan_cuoi__4587

Vi_sao_cac_doanh_nhan_can_co_chi_so_iq_cao_hon_muc_tb_phan_cuoi__4587

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vì sao các doanh nhân c n có ch s IQ cao h ơ n m c trung bình? (Ph n cu i) Câu h i “N ế u thông minh thì sao c u l i nghèo v y?” nghe h ơ i v ă n v . N ế u nh ư gi a v t ch t và kh n ă ng trí tu c a ch nhân có t n t i m t m i liên h nào đ ó thì rõ ràng đ ó không ph i là m i liên h b n v ng 100%. H n chúng ta t ng nghe không ít chuy n v cu c s ng ch t v t c a các giáo s ư v i ch s IQ không h th p, và ng ượ c l i, có không ít câu chuy n k v s thành đạ t c a nh ng k có ch s trí tu “th p h ơ n chi ế c gh ế đẩ u”. Các chuyên gia t T p chí Smart Money đ ã ti ế n hành m t th nghi m v i s tham gia c a không ít các doanh nhân thành đạ t ho c “th ườ ng th ườ ng b c trung”. K ế t qu cho th y r ng, ch s IQ c a các doanh nhân này cao h ơ n m c trung bình trong c n ướ c, nh ư ng không đế n n i quá cao để các tri u phú có th ng c vào v trí giáo s ư t i các tr ườ ng đạ i h c.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
38 bài toán dành cho doanh nhân M i m t doanh nhân có n a gi đồ ng h để gi i 38 bài toán logic. Đ i m t i đ a mà h có th nh n đượ c là 140. Đ âu đ ó trong sác báo, chúng ta b t g p nh ng thông tin r ng, chính tr gia này hay di n viên n i ti ế ng kia có ch s IQ 160 hay 180. Trên th c t ế , g n nh ư r t hi ế m ng ườ i đạ t trên 140 đ i m. Và c ũ ng c n nói thêm r ng, 70 đ i m ho c th p h ơ n ng ưỡ ng này ch ng t r ng, ch nhân c a nó có trí tu “lùn” (50 đ i m đượ c coi là ch s c a nh ng ng ườ i ngu đầ n). T phhú Sergey Galisky, ng ườ i n m gi 57,99% c phi ế u c a chu i c a hàng gi m giá Magnit, có s đ i m ki m tra IQ là 100 đ i m. B n s nói sao? H ơ i ít ch ă ng? Th c t ế là, theo th ng kê, ch 1/3 ng viên – các doanh nhân thành đạ t, là có ch s IQ cao, s còn l i đề u là nh ng ng ườ i bình th ườ ng nh ư chúng ta – ngh ĩ a là ch nh nh h ơ n m c trung bình m t chút. Th t khó mà lý gi i, t i sao m t ng ườ i có ch s IQ bình th ườ ng nh ư Galisky l i có th gây d ng đượ c đế ch ế Magnit v i doanh thu hàng n ă m t i 2,5 t đ ô la? “Ông y có hai đứ c tính đặ c bi t đ ó là linh c m và m ư u k ế kinh doanh.” – m t v giám đố c đ i u hành c
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course Kỹ NăNG 12345 taught by Professor Google during the Spring '10 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 7

Vi_sao_cac_doanh_nhan_can_co_chi_so_iq_cao_hon_muc_tb_phan_cuoi__4587

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online