kham_pha_ban_than_de_xay_dung_mot_gia_tai_9821 - Khm ph bn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khám phá b n thân để xây d ng m t gia tài B ng cách khám phá tài n ă ng c a mình, xác đị nh các giá tr c t lõi và h ướ ng t i t ươ ng lai thông qua các m c tiêu v i khát v ng và s đ am mê cháy b ng, b n có th v ươ n t i nh ng thành công đ áng kinh ng c. B t k b n m i s p b t đầ u s nghi p hay đ ã có m t v trí nh t đị nh, ch c ch n b n đề u mong mu n m i s thu n l i s đế n v i mình. B n có r t nhi u d đị nh phía tr ướ c và vi c b n đ ang đ âu trong cu c đờ i này đề u không ph i là đ i u đ áng ng i. B n ph i đặ t ra nhi m v và xác đị nh đườ ng đ i c a mình, nh ư ng tr ướ c khi tìm ra đượ c h ướ ng đ i t t nh t, làm th ế nào để tránh đ i nh m vào nh ng ch g p gh nh đầ y chông gai, không l i thoát h ế t l n này đế n l n khác?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tài n ă ng c a b n là gì? N ế u b n không xác đị nh đượ c s c m nh đ ích th c c a mình đượ c t o ra đ âu, b ng cách nào, khi nào, t i sao và làm gì để t n d ng đượ c nó, có ngh ĩ a là b n s ch ng làm đượ c đ i u gì c . Đ i u gì s x y ra n ế u b n bi ế t nh ng kh n ă ng thiên b m đặ c bi t có th giúp b n v ượ t qua nh ng tình hu ng khó kh ă n? Đ i u gì s x y ra n ế u nh ư b n bi ế t nh ng giá tr c t lõi c a mình? Và đ i u gì s x y ra n ế u nh ư b n lên m t k ế ho ch chi ti ế t cho nh ng gì ti ế p theo c a cu c s ng? Nh ng nhà nghiên c u nói r ng: - Tôi ph i đ i ti ế p con đườ ng mà tôi đ ã đ i. - Tôi ph i bi ế t s c m nh vô song c a mình là gì. - Tôi đ ánh giá thành công c a mình nh ư th ế nào đ ây? - Tôi có th chu n b cho m t t ươ ng lai ch c ch n nh ư th ế nào? - V i t t c nh ng thay đổ i s p di n ra, tôi có th giành l y nh ng l i th ế b ng cách nào? B
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

kham_pha_ban_than_de_xay_dung_mot_gia_tai_9821 - Khm ph bn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online