Kham_pha_ban_than_de - Khm ph bn thn xy dng mt gia ti Bng cch khm ph ti nng ca mnh xc nh cc gi tr ct li v hng ti tng lai thng qua cc mc tiu vi kht

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khám phá b n thân để xây d ng m t gia tài B ng cách khám phá tài n ă ng c a mình, xác đị nh các giá tr c t lõi và h ướ ng t i t ươ ng lai thông qua các m c tiêu v i khát v ng và s đ am mê cháy b ng, b n có th v ươ n t i nh ng thành công đ áng kinh ng c. B t k b n m i s p b t đầ u s nghi p hay đ ã có m t v trí nh t đị nh, ch c ch n b n đề u mong mu n m i s thu n l i s đế n v i mình. B n có r t nhi u d đị nh phía tr ướ c và vi c b n đ ang đ âu trong cu c đờ i này đề u không ph i là đ i u đ áng ng i. B n ph i đặ t ra nhi m v và xác đị nh đườ ng đ i c a mình, nh ư ng tr ướ c khi tìm ra đượ c h ướ ng đ i t t nh t, làm th ế nào để tránh đ i nh m vào nh ng ch g p gh nh đầ y chông gai, không l i thoát h ế t l n này đế n l n khác?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Tài n ă ng c a b n là gì? N ế u b n không xác đị nh đượ c s c m nh đ ích th c c a mình đượ c t o ra đ âu, b ng cách nào, khi nào, t i sao và làm gì để t n d ng đượ c nó, có ngh ĩ a là b n s ch ng làm đượ c đ i u gì c . Đ i u gì s x y ra n ế u b n bi ế t nh ng kh n ă ng thiên b m đặ c bi t có th giúp b n v ượ t qua nh ng tình hu ng khó kh ă n? Đ i u gì s x y ra n ế u nh ư b n bi ế t nh ng giá tr c t lõi c a mình? Và đ i u gì s x y ra n ế u nh ư b n lên m t k ế ho ch chi ti ế t cho nh ng gì ti ế p theo c a cu c s ng? Nh ng nhà nghiên c u nói r ng: - Tôi ph i đ i ti ế p con đườ ng mà tôi đ ã đ i. - Tôi ph i bi ế t s c m nh vô song c a mình là gì. - Tôi đ ánh giá thành công c a mình nh ư th ế nào đ ây? - Tôi có th chu n b cho m t t ươ ng lai ch c ch n nh ư th ế nào? - V i t t c nh ng thay đổ i s p di n ra, tôi có th giành l y nh ng l i th ế b ng cách nào? B
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course Kỹ NăNG 12345 taught by Professor Google during the Spring '10 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 6

Kham_pha_ban_than_de - Khm ph bn thn xy dng mt gia ti Bng cch khm ph ti nng ca mnh xc nh cc gi tr ct li v hng ti tng lai thng qua cc mc tiu vi kht

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online