danh_gia_nhan_vien_0585 - nh gi nhn vin: Phng php 360 Lm th...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ ánh giá nhân viên: Ph ươ ng pháp 360 độ Làm th ế nào để đ ánh giá nhân viên m t cách khách quan mà b n thân ng ườ i nhân viên không c m th y b xúc ph m hay m i quan h gi a s ế p v i nhân viên sau cu c đ ánh giá kia không b mai m t? Vào đầ u nh ng n ă m 90 t i các n ướ c Tây âu hình thành m t ph ươ ng pháp đ ánh giá nhân viên v i tên g i: 360 độ . Và n ế u c theo cái tên g i này thì các nhà qu n tr nhân l c đ ã ngh ĩ t i t t c các khía c nh c a vi c đ ánh giá nhân viên. Nga, ph ươ ng pháp này còm m i m đ ã đượ c m t s công ty, t p đ oàn l n đư a vào s d ng. Làm th ế nào để đ ánh giá nhân viên m t cách khách quan mà b n thân ng ườ i nhân viên không c m th y b xúc ph m hay m i quan h gi a s ế p v i nhân viên sau cu c đ ánh giá kia không b mai m t? Vào đầ u nh ng n ă m 90 t i các n ướ c Tây âu hình
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
thành m t ph ươ ng pháp đ ánh giá nhân viên v i tên g i: 360 độ . Và n ế u c theo cái tên g i này thì các nhà qu n tr nhân l c đ ã ngh ĩ t i t t c các khía c nh c a vi c đ ánh giá nhân viên. Nga, ph ươ ng pháp này còm m i m đ ã đượ c m t s công ty, t p đ oàn l n đư a vào s d ng. M u ch t c a v n đề . Đố i t ượ ng đ ánh giá là m t nhân viên X c th nào đ ó. Xung quanh nhân viên X này có nhi u ng ườ i khác cùng tham gia vi c đ ánh giá: s ế p tr c ti ế p, đồ ng nghi p cùng m t ch c v , nhân viên d ướ i quy n, khách hàng, và cu i cùng là b n thân ng ườ i nhân viên đ ó. Và k ế t qu đ ánh giá s bao g m b n t đ ánh giá c a nhân viên, b n đ ánh giá c a s ế p tr c ti ế p, đồ ng nghi p, nhân viên d ướ i quy n… Ph ươ ng án t i ư u nh t chính là vi c trùng kh p các đ i m đ ánh giá gi a các đố i t ượ ng nói trên, m c dù vi c này đượ c coi là r t khó x y ra trên th c t ế do b n thân con ng ườ i đ ã là s t ng h p c a nhi u m i quan h xã h i, và m i quan h đ ó đượ c th hi n theo nhi u cách d ướ i nhi u góc độ khác nhau. Vi c phân tích so sánh các k ế t qu đ ánh giá nhân viên cho phép chúng ta “t o d ng” m t cách khách quan chân dung cá nhân mà chúng ta đ ánh giá. N ế u cán b nhân s cho r ng m t nhân viên X này c n ph i m r ng m i quan h
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course Kỹ NăNG 12345 taught by Professor Google during the Spring '10 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 6

danh_gia_nhan_vien_0585 - nh gi nhn vin: Phng php 360 Lm th...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online