bien_loi_chi_trich_thanh_thong_tin_co_ich_8094 - Bin li ch...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bi ế n l i ch trích thành thông tin có ích để đ i u hành công ty S b t bình c a khách hành, nh n xét tiêu c c c a các đố i tác, nh ng l i chê bai c a c p d ướ i – đề u có th làm b n n i đ óa. C n ph i coi nh ng l i ch trích nh ư nh ng thông tin tích c c giúp b n đ ánh giá l i th c t ế công vi c kinh doanh c a mình. N ế u làm đượ c nh ư th ế , t c là b n đ ã bi ế t cách nhìn nh n cu c s ng b ng con m t tích c c và có l i cho mình. Nh ư ng làm th ế nào để có th đượ c nh ư v y? Sau đ ây là m t s l i khuyên c a các chuyên gia tâm lý. Nhìn nh n l i ch trích trên góc độ là m t ng ườ i tr ưở ng thành
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Không ai thích b phê bình. Và đ i u này là d hi u vì nó làm chúng ta đ au đớ n. Th m chí, n ế u có ai đ ó phê bình b n v i ý t t vì mu n giúp đỡ , b n c ũ ng v n c m th y nh ư b ch m n c. Nên hi u r ng n ế u l i ch trích làm b n khó ch u, thì thông th ườ ng là tín hi u cho th y ng ườ i phê bình đ ã nói đ úng. Vì v y, không nên t v v b n thân r ng m i ng ườ i đ ã đố i x không công b ng v i mình. S đ au đớ n này là độ ng l c để phát tri n, nó có th ch cho b n th y đ i u gì c n ph i thay đổ i. Khi còn bé, đằ ng sau nh ng l i ch trích là các hình ph t ch không ch đơ n thu n là m t bài h c. Và đ i u này đ ã h n sâu trong ti m th c chúng ta ph n ng c a m t đứ a tr s hãi, ho c là đồ ng ý và t k ế t t i b n thân hay là cãi l i và ch ng đố i. C hai cách đề u không mang l i k ế t qu tích c c. Chúng ta nên ti ế p nh n nh ng l i ch trích không ph i trên góc độ c a m t đứ a bé mà ph i trên góc độ m t ng ườ i tr ưở ng thành. Và nên c m ơ n vì nh ng thông tin h u ích đ ã nh n đượ c. Có nh
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

bien_loi_chi_trich_thanh_thong_tin_co_ich_8094 - Bin li ch...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online