tuyen_dung_sao_2_1024 - Tuyn dng sao ni nim bit t cng ai?...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tuy n d ng sao – n i ni m bi ế t t cùng ai? (ph n 2) “Sao” sáng đượ c nh đ âu? Tài n ă ng luôn làm ng ườ i ta kính n , song để đượ c thành tích trong công vi c thì ch có tài n ă ng thôi còn ch ư a đủ . Các nhân viên s làm vi c hi u qu h ơ n r t nhi u n ế u đượ c t ch c công vi c m t cách h p lý. R t ít “ngôi sao” s mu n thay đổ i ch làm n ế u h hi u đượ c r ng nh ng thành tích c a h ph thu c ph n l n vào b n thân công ty n ơ i h đ ang làm vi c. Phân tích các ch s hi u qu c a 2086 ng ườ i đứ ng đầ u các qu đầ u t ư trong kho ng t n ă m 1992 đế n n ă m 1998 cho th y, ch có 30% thành tích c a các qu này là ph thu c vào hi u qu công vi c c a m t s nhân v t c th , 70% còn l i là nh h th ng qu n lý c a công ty. Nghiên c u cho th y, hi u qu c a “ngôi sao” ph thu c ph n nhi u vào nh ng ki ế n th c liên quan đế n l ĩ nh v c ho t độ ng c a công ty. Theo dõi nhân s c a các ngân hàng đầ u t ư thu c nhóm 6 ngân hàng l n nh t (Credit Suisse First Boston,
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merill Lynch, Morgan Stanley và Salomon Brothers) và nhóm các ngân hàng nh (72 công ty khác nhau) cho th y, các công ty thu c nhóm th nh t cung c p cho các nhân viên nhi u ngu n l c h ơ n h n so v i các công ty nhóm 2. K ế t qu là khi các nhân viên chuy n t các ngân hàng l n sang các ngân hàng nh h ơ n thì hi u qu làm vi c c a h b s t gi m rõ r t nh t, b i công ty m i không th cung c p nhi u ngu n l c cho h nh ư ch làm c ũ . Trong khi đ ó, n ă ng su t c a các nhân viên chuy n t công ty nh sang công ty l n th ườ ng v n đượ c duy trì, có th là do h đượ c h tr v nhi u ph ươ ng di n h ơ n, m c dù ch t l ượ ng công vi c c a h có th ch ư a đượ c c i thi n. Và m t đ i u h ế t s c thú v là nh ng ngôi sao ra đ i và kéo theo c nhóm c ũ c a mình th ườ ng làm vi c t t h ơ n ch làm m i so v i nh ng ng ườ i ra đ i đơ n đ ôc. Chính vì v y mà nguyên nhân t i sao “sao tr thành sao” c n ph i tìm chính trong công ty. Ai c
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course Kỹ NăNG 12345 taught by Professor Google during the Spring '10 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 6

tuyen_dung_sao_2_1024 - Tuyn dng sao ni nim bit t cng ai?...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online