{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

9_chieu_thuc_de_nv_gan_bo_cong_ty_1675 - 9 chiu thc lm cho...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
9 chiêu th c để làm cho nhân viên g n bó v i doanh nghi p JoAnna Brandi, ch t ch Boca Raton, m t công ty có tr s Florida, d y các doanh nghi p cách áp d ng thành công nh ng ph ươ ng pháp ch ă m sóc khách hàng và xây d ng lòng trung thành khách hàng. Bà là tác gi c a ba cu n sách, bao g m Winning at Customer Retention: 101 Ways to Keep ‘em Happy, Keep ‘em Loyal, and Keep ‘em Coming Back, là ng ườ i phát hành ch ươ ng trình đ ào t o qua m ng Customer Care Coach cho các nhà qu n lý mu n làm cho nhân viên g n bó, trung thành v i
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
công ty và có m c lãi biên cao. Hãy làm theo các m o do JoAnna Brandi t ư v n sau đ ây để c i thi n và t ă ng c ườ ng ho t độ ng c a nhân viên trong công ty c a b n Nhân viên trong công ty b n có c ng hi ế n h ế t mình cho công vi c chung không? H có tin r ng nh ng vi c h đ ang làm là quan tr ng không? H có c m th y đượ c đ ánh giá đ úng m c hay không? H có t i công ty hàng ngày v i lòng nhi t tình và ni m say mê công vi c không? Chuông báo độ ng c t lên v i m i câu tr l i không c a b n. Lý do vì sao ư ? Các ch doanh nghi p không quan tâm t i nhân viên c a mình đ ang làm l c ơ h i ti ế t ki m chi phí và thu l i nhu n c a chính h . Tôi đ ã vi ế t v đề tài qu n tr nhân s này trong 15 n ă m, nh ư ng ch g n đ ây tôi m i có th i gian để nhìn l i quá trình nghiên c u c a mình. Ví d nh ư : - Công ty Gallup International g n đ ây đ ã báo cáo r ng các doanh nghi p thu c nhóm 24% trên cùng đượ c nhân viên g n bó có s nhân viên r i b công ty ít h ơ n và có t l ph n tr ă m khách hàng trung thành, l i nhu n và doanh thu cao h ơ n đ áng k so v i các công ty còn l i. - Các nghiên c u c n th n do t ch c và hãng t ư v n v qu n tr nhân s HayGroup phát hi n ra nh ng m i liên h ch t ch gi a s g n bó c a nhân viên v i n ă ng su t – y ế u t quan tr ng nh t nh h ưở ng đế n l i nhu n biên c a hãng.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern