{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

10_pham_chat_can_co_cua_mot_chuyen_gia_ban_hang_chuyen_nghiep_3213

10_pham_chat_can_co_cua_mot_chuyen_gia_ban_hang_chuyen_nghiep_3213

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m trên Internet Nguy n V ă n Ti ế ng 10 ph m ch t c n có c a m t chuyên gia bán hàng chuyên nghi p M t s nghiên c u v k n ă ng và tính cách c a các chuyên gia bán hàng chuyên nghi p - nh ng ng ườ i thành công trong vi c lôi cu n, thuy ế t ph c khách hàng mua s m s n ph m, d ch v c a h , đ ã cho th y r ng, ít nh t có 10 ph m ch t quan tr ng để t o nên m t ng ườ i bán hàng c khôi. B n có mu n khám phá 10 ph m ch t đ ó? N ế u mu n c i thi n ho t độ ng bán hàng c a mình, b n không th b qua nh ng ph m ch t này. Hãy tìm hi u k l ưỡ ng và xem xét xem li u b n đ ã có bao nhiêu trong s 10 tính cách c a m t chuyên gia bán hàng chuyên nghi p. N ế u b n không tìm th y nh ng tính cách trên trong ho t độ ng bán hàng c a mình, hãy tìm cách h c h i, rèn luy n để t o ra chúng. 1. Ni m đ am mê cháy b ng mu n minh ch ng m t đ i u gì đ ó Cho dù theo đ u i b t c lo i hình kinh doanh nào, m t ng ườ i bán hàng chuyên nghi p luôn có nh ng lý do m nh m đằ ng sau mong mu n h ướ ng t i thành công. Lý do l p nghi p c a tôi là mu n ch ng t b n thân cho cha m th y r ng tôi hoàn toàn có đủ b n l ĩ nh để làm ch cu c đờ i mình. Tôi r i tr ườ ng cao đẳ ng ch sau 90 ngày nh p h c khi bi ế t r ng n n t ng giáo d c c ơ b n không phù h p v i tôi. Cha m tôi đặ t r t nhi u hy v ng vào tôi và h c m th y vô cùng th t v ng v i hành độ ng b h c này. Cha tôi đ ã t ng nói: “M và b luôn yêu quý con, th m chí c khi con không thành đạ t”. Đ ó chính là cu c nói chuy
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

10_pham_chat_can_co_cua_mot_chuyen_gia_ban_hang_chuyen_nghiep_3213

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online