{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

xay_dung_dn_nv_3349 - Xy dng i ng nhn vin bn hng Thanh Bnh...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Xây d ựng đội ngũ nhân vi ên bán hàng Thanh Bình S ức ép c ạnh tranh tr ên thương trường đang gia tăng, khi ngày càng có nhi ều công ty kinh doanh các lo ại h ình s ản ph ẩm/dịch vụ tr ên cùng m ột lĩnh v ực. Việc thị trường không được mở r ộng, trong khi số lượng đối thủ c ạnh tranh mỗi lúc m ột đông thêm đ ã khi ến công vi ệc kinh doanh trở n ên khó khăn hơn. Trong bối cảnh đó, vi ệc nâng cao doanh số và tăng lợi nhu ận gần như phụ thuộc ho àn toàn vào tài trí, năng lực, cũng như tính chuyên nghi ệp của đội ng ũ nhân vi ên bán hàng. Qu th ật, nhân vi ên bán hàng luôn gi ữ một vị tr í r ất quan trọng trong các quy trình ho ạt động kinh doanh. Họ không chỉ l à nh ững người trực tiếp làm ra doanh thu, mà h ọ c òn là b ộ mặt của công ty và ch ịu trách nhiệm truy ền tải h ình ảnh của công ty tới người ti êu dùng. Nhưng hiện nay, sự phát tri ển của cô ng ngh ệ thông tin, các công c ụ bán h àng t ự động, bán hàng qua Internet, qua điện thoại v à các giao d ịch điện tử khác…đang đặt ra câu hỏi: “Liệu chúng ta có c ần đội ngũ bán h àng n ữa không?”. Câu tr ả lời vẫn là “Có”. Trước khi hi ểu được đúng đắn vai tr ò c ủa đội ngũ bán hàng, b ạn h ãy t h ỏi chính m ình: “ Đội ngũ nhân vi ên bán hàng có vai trò gì? T ại sao m ột số h ãng luôn chú tr ọng việc tuyển chọn và đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng, trong khi nhi ều doanh nghiệp khác lại không làm như vậy? Có phải lúc n ào ho ạt động bán h àng c ũng chỉ nhằm cung c ấp các gi ải pháp cho khách h àng hay không?...”. Gi ải đáp th ỏa đáng những câu h ỏi tr ên, b ạn sẽ nhận ra bán h àng là m ột nghệ thu ật. Công việc n ày
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}