vi_sao_ban_chan_viec_5455 - V sao bn chn vic? Lm vic sut k...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vì sao b n chán vi c? Làm vi c su t k hè qu là không hay chút nào đặ c bi t là đố i v i m t s ng ườ i không h ng thú m y v i công vi c c a h . Vì v y hãy trình bày n ế u b n không thích làm vi c vào m t th i đ i m nào đ ó trong n ă m gi ng nh ư “ công vi c vào mùa hè làm b n chán n n” ho c m t đ i u gì đ ó nghiêm tr ng h ơ n. Để giúp b n quy ế t đị nh xem tình hu ng c a mình nghiêm tr ng đế n m c nào, các câu h i d ướ i đ ây s giúp b n quy ế t đị nh xem li u b n có th c s mu n t b công vi c hay không? Hãy tr l i “YES” ho c “NO” cho m i câu h i d ướ i đ ây: 1. Tôi không th ch u đượ c thái độ c a s ế p! 2. Công vi c c a tôi r t t nh t! 3. Tôi ngh ĩ là nên yêu c u t ă ng l ươ ng!
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4. Tôi c m th y r t c ă ng th ng trong công vi c! 5. Tôi th ườ ng làm vi c tr ! 6. Tôi đ ã xem xét k ĩ là mình s m t đ i bao nhiêu thu nh p n ế u b vi c. 7. Tôi v a m i vào m t trang web ngh nghi p, đọ c trang tìm vi c và mua m t cu n sách ch d n cách th c tìm m t công vi c m i. Câu tr l i c a b n s cung c p cho b n bi ế t li u xem đ ã đế n lúc t b công vi c hay ch ư a. Đừ ng quan tâtm là b n tr l i “Yes” bao nhiêu câu vì đ i u đ ó không quan tr ng, đ ôi khi ch c n m t câu thôi là b n c ũ ng có th ngh ĩ vi c r i. M i tình hu ng chúng tôi có nh ng g i ý nh ư sau: Tôi không th ch u đượ c thái độ c a s ế p! Theo s tham dò d ư lu n qu n chúng c a vi n Gallup trên h ơ n 1 tri u công nhân thì h đ ã nh n th y r ng công nhân có làm vi c lâu dài t i m t công ty nào đ ó hay không ph thu c vào m i quan h gi a h và ng ườ i c p trên c a h . C ũ ng nh
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 5

vi_sao_ban_chan_viec_5455 - V sao bn chn vic? Lm vic sut k...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online