hay_la_mot_nha_lanh_dao_chi_cong_vo_tu_7253 - Hy l mt nh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hãy là m t nhà lãnh đạ o chí công vô t ư ! Tính thiên v c a các s ế p nh h ưở ng r t x u đế n ho t độ ng c a t ch c. Nó có th d n đế n thái độ ghen t , thù đị ch gi a các nhân viên, làm suy gi m tinh th n t p th , gi m n ă ng su t lao độ ng chung, và th m chí có th d n đế n các v ki n t ng tai ti ế ng gây nh h ướ ng x u đế n uy tín c a nhà lãnh đạ o và t ch c. Ch c h n nh ng n ă m tháng còn ng i trên gh ế nhà tr ườ ng, b n không kh i… cay cú khi th y cô giáo c a mình luôn quan tâm, để ý m t cách đặ c bi t đế n m t vài h c sinh “c ư ng” nào đ ó. Nh ng h c sinh này luôn tr thành tiêu đ i m đả kích c a các b n khác trong l p h c, hành độ ng c a th y cô b đ ánh giá là thiên v , khi ế n h c trò m t ni m tin.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Nh ng “c c c ư ng” nh ư th ế không ph i là nh ng tr ườ ng h p đặ c bi t ch trong ph m vi các tr ườ ng h c. Khi r i kh i gh ế nhà tr ườ ng, đ i làm và tr thành m t nhà qu n lý, b n nh n ra r ng cá nhân mình c ũ ng th ườ ng xuyên thiên v , ư a thích, ho c có thi n c m v i m t s nhân viên nào đ ó. Chính nh ng bi u hi n thiên v c a nh ng nhà lãnh đạ o nh ư b n đ ã khi ế n cho các nhân viên đ ánh m t ni m tin vào s ế p c a mình, nh h ưở ng r t x u đế n tinh th n t p th . Vì v
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

hay_la_mot_nha_lanh_dao_chi_cong_vo_tu_7253 - Hy l mt nh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online