e_work_4898 - E-work - xu hng ngh nghip tt yu Lao ng in t,...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
E-work - xu h ướ ng ngh nghi p t t y ế u Lao độ ng đ i n t , E-work, đ ã xu t hi n châu Âu cách đ ây hàng ch c n ă m và ngày càng tr nên ph bi ế n trong th i đạ i công ngh thông tin hi n nay. S l ượ ng ng ườ i s d ng hình th c làm vi c t xa hay còn g i là lao độ ng đ i n t đ ang t ă ng m nh trên toàn th ế gi i. Ework ph n ánh s ti ế n b c a n n kinh t ế m ng (Net- Economics) và s phát tri n c a xã h i thông tin. Nh ng ng ườ i làm vi c t xa đ ã và đ ang s d ng tích c c thành t u c a công ngh thông tin và truy n thông. E-work là s bi u hi n c a m t trong nh ng khía c nh ti ế n b trong lao độ ng. S ng ườ i làm vi c t xa ngày càng t ă ng và ch u tác độ ng c a hai y ế u t : y ế u t th nh t là s phát tri n c a k thu t, làm thay đổ i trang thi ế t b các th t c trong các v ă n phòng. Y ế u t th hai, liên quan đế n b n ch t lao độ ng, đ ó là
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
s thay đổ i thích ng v i n n kinh t ế s (tính sáng t o và đổ i m i ngày càng tr nên quan tr ng h ơ n trong s n xu t). *) E-work – đố i t ượ ng và mô hình ng d ng Hi n nay, t i châu Âu, nh ng ng ườ i làm vi c t xa đượ c chia thành 4 nhóm: 1/ Ng ườ i làm vi c t xa h ưở ng l ươ ng, làm vi c t i nhà riêng c a mình: 2/ Ng ườ i làm vi c t xa độ c l p; 3/ Ng
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course Kỹ NăNG 12345 taught by Professor Google during the Spring '10 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 5

e_work_4898 - E-work - xu hng ngh nghip tt yu Lao ng in t,...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online