lichsu1_5375 - Php lch s trn bn tic Phn 1 Trong khi dng tic...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
www.youtemplates.com S ư u t ầm t Internet Phép l ịch sự tr ên bàn ti ệc - Ph ần 1 Trong khi dùng ti ệc, các món ăn khác nhau đều đ òi h ỏi những cách ăn lịch sự khác nhau, ví dụ: Ăn súp: không nên bẻ vụn bánh m ì b ỏ v ào chén súp mà ch ỉ nên ăn riêng: cắn một mẩu bánh mì và húp m ột muỗng xúp. Bánh mì: b ẻ từng miếng, d ùng dao x ắt lát bơ và ph ết l ên mi ếng bánh m ì . Bánh ng ọt: loại bánh nhỏ, gọn, d ùng tay c ầm, lo ại bánh lớn có sử dụng kem n ên s ử dụng nĩa. Gà : có th ể d ùng dao và n ĩa. ( có th ể d ùng tay trong b ữa ăn thân mật). Tr ứng : luộc chín cả quả ăn bằng nĩa. Luộc nửa chín nửa sống ( oeufs à la coque), ăn bằng cốc ăn trứng ( để trứng l ên mi ệng cốc, đập vở vỏ tr ứng ở đầu v
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online