{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lanh_dao_dn_theo_phong_cach_nao_8125 - Lnh o doanh nghip...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lãnh đạ o doanh nghi p theo phong cách nào? B n là nhà qu n lý ? B n đ ang l a ch n cho mình m t phong cách qu n lý hoàn h o để áp d ng v i t t c các nhân viên c a mình? Đừ ng phí công l a ch n b i t t c các chuyên gia qu n lý hàng đầ u đề u đ i đế n th ng nh t r ng, không có phong cách nào là t t nh t. Th c t ế , vi c qu n lý hi u qu đ òi h i nhi u phong cách qu n lý khác nhau. Cách ti ế p c n nh ư v y g i là "lãnh đạ o theo tình hu ng". Hi u qu c a vi c qu n lý d ướ i góc độ m t nhà qu n lý (ch không đ o d ướ i góc độ hi u qu công vi c) đượ c quy ế t đị nh không ph i b i phong cách nhà qu n lý đ ó ư a thích mà b i s phù h p c a phong cách qu n lý v i nhu c u c a nhân viên.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Lãnh đạ o theo tình hu ng bao g m vi c s d ng 4 phong cách qu n lý khác nhau Qu n lý ki u h ướ ng d n: V i phong cách này, nhà qu n lý s h ướ ng d n nhân viên làm th ế nào để hoàn thành công vi c, ki m tra ch t ch ho t độ ng c a nhân viên và t mình đư a ra h u h ế t quy ế t đị nh. Đ ây là phong cách thích h p nh t để qu n lý nhân viên m i vào ngh ho c đố i v i nh ng ng ườ i th c hi n công vi c không t t. Tuy nhiên, n ế u nhà qu n lý ch s d ng m t phong cách này thì s tr thành ti u ti ế t, độ c đ oán. Qu n lý ki u t ư v n, hay ki u "ông b u": V i phong cách này, nhà qu n lý s liên t c đư a ra các đị nh h ướ ng và bu c nhân viên cùng tham gia gi i quy ế t v n đề và tham gia vào quá trình ra quy ế t đị nh. Để th c hi n đượ c đ i u này, c n lôi kéo ý ki ế n c a nhân viên, tr l i các câu h i đượ c nêu ra và th hi n s h ng thú bàn b c v i t ng cá nhân. Phong cách này thích h p khi nhân viên không còn là nh ng ng ườ i m i đố i v i công vi c nh ư ng c ũ ng ch ư a đủ k n ǎ ng ho c s t tin v kh n ǎ ng th c hi n công vi c c a mình. Qu n lý ki u h tr : Nhà qu n lý s d ng phong cách này khi nhân viên c a anh ta đ ã có kh n ǎ ng th c hi n m t công vi c đượ c giao nh ư ng còn thi ế u t tin. Theo phong cách này, nhà qu n lý nh ư là n ơ i để nhân viên nêu ra nh ng lo ng i và để bàn b c v nh ng khó kh ǎ n. Tuy nhiên, thay vì gi i quy ế t h h nh ng khó kh ǎ n đ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

lanh_dao_dn_theo_phong_cach_nao_8125 - Lnh o doanh nghip...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online