dung_voi_tang_luong_cho_ke_dao_ngu_9219 - NG VI TNG LNG CHO...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ĐỪ NG V I T Ă NG L ƯƠ NG CHO NH NG K CÓ Ý ĐỊ NH Đ ÀO NG Ũ Các chuyên viên nhân s th ườ ng có nh ng ph n ng khác nhau khi nh n đơ n xin thôi vi c c a nhân viên. Có ng ườ i thì tìm cách để lôi kéo nhân viên l i, s khác thì l i ph n ng b ng cách t o ra các scandal m ĩ v i k đị nh " đ ào ng ũ ". Nh ư ng trong đạ i đ a s các tr ườ ng h p, h u h ế t các chuyên viên nhân s th ườ ng m c m t sai l m: h coi vi c ra đ i c a nhân viên nh ư m t s ph n b i và "hành x " v i k " đ ào ng ũ " hoàn toàn theo ki u "gi n cá chém th t" ho c b c mình, gi n d i mang tính ch t cá nhân. M t nhân viên n đ ã có l n vi ế t đơ n xin thôi vi c và đư a đơ n cho T ng giám đố c tr ướ c m t kho ng th i gian nh t đị nh theo lu t lao độ ng hi n hành. Nh n đượ c đơ n, ông T ng giám đố c có khuyên anh nhân viên này hãy suy ngh ĩ ph ươ ng án l i công ty. "Tôi đ ã vi ế t đơ n thôi vi c trong tâm tr ng nóng n y, và ông T ng giám đố c đ ã cho tôi m t th i gian để suy ngh ĩ v vi c ti ế p t c l i công ty, lúc này tôi c m th y bình t ĩ nh th ư thái trong tâm h n.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Tuy nhiên, sau cu c nói chuy n nghiêm túc v i ông ch , tôi m i v l ra r ng, trong cu c nói chuy n cu i cùng này, ông y ch toàn nói v vi n c nh t ươ ng lai c a công ty ch khôn gh đả độ ng gì đế n vi c t ă ng l ươ ng cho tôi" - anh nhân viên n nh l i. Và anh cho r ng ông T ung giám đố c n đ ã coi vi c này nh ư m t s xúc ph m cá nhân ông ta "Khi tôi quay l i công ty để nh n l i gi y t cá nhân, nhìn th y tôi ngoài hành lang, ông ch đ ã l đ i v nh ư không nhìn th y, và th m chí ông y đ ã không chào h i tôi n a". đ ây chúng ta nên bàn m t chút v cách hành x c a ông ch doanh nghi p, các chuyên viên nhân s đố i v i "lính đ ào ng ũ ". N ế u nh ư các chuyên viên nhân s bi ế t " đố i nhân x th ế " m t cách khéo léo, h có th gi đượ c nhân viên ho c chí ít c ũ ng có th t o ra đượ c m t n t ượ ng t t đố i v i nh ng k mu n d t áo ra đ i, b i bi ế t đ âu trên ch ng đườ ng tìm vi c c a mình c ũ ng có lúc h mu n quay v n ơ i mà h đ ã t ng làm vi c và đ ã t ng đượ c c m thông, chia s . Và không ph
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course Kỹ NăNG 12345 taught by Professor Google during the Spring '10 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 6

dung_voi_tang_luong_cho_ke_dao_ngu_9219 - NG VI TNG LNG CHO...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online